Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
153-HD/BTGTW 18/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đ/c Tố Hữu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt  Nam, có đề cương kem theo
152-HD/BTGTW 16/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Công tác nghiên cứu, giáo dục LLCT; thực hiện CT 05-Ct/TW, ngày 15/5/2016 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và tăng cường tuyên truyền, giao dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021, có phụ lục kèm theo
151-HD/BTGTW 10/09/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
143-HD/BTGTW 29/07/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v tuyên truyền triển khai thực hiện CT số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của BBT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
142-HD/BTGTW 24/07/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương V/v quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của BBT về "đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị"
01/07/2020 01/07/2020 Ban Tổ chức Trung ương V/v thực hiện Kết luận của BBT về chủ trương tăng thâm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo
76-KL/TW 04/06/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Về tiếp tục thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
82/NQ-CP 26/05/2020 Chính phủ CTHĐ của Chính phủ thực hiện Chị thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
58-NQ/TW 08/05/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
30-HD/BTCTW 13/04/2020 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của BBT về độ tuổi tham gia công tác hội
132-HD/BTGTW 10/04/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn báo chí tuyên truyện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bản photo
37-QĐ/TU 24/03/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ
135-HD/BTGTW 05/03/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương HD học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có tài liệu học tập kèm theo
27-CT/TU 03/03/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
55-NQTW 11/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của CN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
216-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương
215-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương
214-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
213-QĐ/TW 02/01/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
212-QĐ/TW 30/12/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Trang 1 trong 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 261
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 262
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20975082