Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
92-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
94-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
18-KL/TW 22/09/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
64-KH/TU 20/09/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
48-HD/BTGTW 19/09/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức hội nghị giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017-2018
63-KH/TU 13/09/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)
02-HD/UBKTTW 12/09/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của BCT về giám sát trong Đảng
02-HD/UBKTTW 12/09/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của BCT về giám sát trong Đảng
29-HD/VPTW 12/09/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
46-HD/BTGTW 08/09/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn công tác giáo dục LLCT năm 2018, có phụ lục kèm theo
62-KH/TU 07/09/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2008 của Tỉnh ủy "về tiếp tục xây dựng giải cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"
99-KH/BTCTU 30/08/2017 Ban Tổ chức Trung ương Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017
599-HD/ĐĐQH14 24/08/2017 Các cơ quan khác Hướng dẫn quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và nhiệm kỳ Quốc hội 2021-2026
96-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các học viện, trường Công an nhân dân
91-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân
92-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân
94-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân
93-QĐ/TW 16/08/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc,trường giáo dưỡng thuộc Công an nhân dân
71/NQ-CP 08/08/2017 Văn phòng Chính phủ Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BBT Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
38-HD/BTGTW 04/08/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-7/11/2017), có đề cương kèm theo
Trang 7 trong 16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 159
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473638