Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
10-QĐi/TW 12/12/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cáp ủy, BTV cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
18-HD/BTCTW 05/12/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện NĐ số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
75-HD/BTGTW 03/12/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
16-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Văn phòng Tỉnh ủy
17-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban tổ chức Tỉnh ủy
18-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
19-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của UBKT Tỉnh ủy
20-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy
21-QĐi/TU 23/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy
74-HD/BTGTW 20/11/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
144/NQ-CP 14/11/2018 Chính phủ Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị
38-KL/TW 13/11/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của BCHTW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
09-QĐi/TW 13/11/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15-QĐi/TU 02/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Đảng Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
71-HD/BTGTW 26/10/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
0010-QC/TU 09/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức viên chức không qua thi tuyển vào công tác tại cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh , cấp huyện
17-HD/BTCTW 05/10/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII
580-UBTVQH14 04/10/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh
0014-QĐi/TU 03/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy
321-HD-UBTVQH14 02/10/2018 Văn phòng Quốc hội Hướng dẫn một s nộid ung về tổ chức lấy phiếu tin nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trang 2 trong 16 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 186
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 187
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7507921