Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
64-HD/BTGTW 10/05/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của BBT khoá XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng HCM trong tình hình mới"
48-TB/TW 27/04/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
62-HD/BTGTW 16/04/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
0017-CT/TU 06/04/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
23-NQ/TW 22/03/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
380-TB/HĐ 09/03/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông bao kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2017
23-CT/TW 09/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
02-HD/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT v/v tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
0015-CT/TU 08/02/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Chỉ thị của BTVTU về việc tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2019)
124-QĐ/TW 02/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
29-KL/TW 31/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết kuận của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của BCHTW Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân
111-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
112-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)
113-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam
114-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
115-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
116-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở học viện, nhà trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Trang 6 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 135
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 135
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018425