Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
14-CV/BTĐUK 21/05/2018 Các cơ quan khác V/v tuyên truyền về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019
27-NQ/TW 21/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
26-NQ/TW 19/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trun gương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhât là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
04-CT-BCA 19/05/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới
79-KL/TU 16/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị
02-QĐi/UBKTTW 11/05/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy định về Sổ nhật ký Đoàn kiểm tra
01-QĐi/TW 10/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định trách nhiệm và thẩm quyềt của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
172-TB/VPCP 10/05/2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ tại HN đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQVN"
64-HD/BTGTW 10/05/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của BBT khoá XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng HCM trong tình hình mới"
48-TB/TW 27/04/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
62-HD/BTGTW 16/04/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
0017-CT/TU 06/04/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
23-NQ/TW 22/03/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
380-TB/HĐ 09/03/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông bao kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2017
23-CT/TW 09/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
02-HD/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT v/v tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
0015-CT/TU 08/02/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Chỉ thị của BTVTU về việc tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2019)
Trang 6 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 570
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 571
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087677