Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
17-CT/TW 04/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về ãnh đạo đại họi MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQV lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
109-QĐ/W109-QĐ/TW 03/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
26-KL/TW 29/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay
16-CT/TW 22/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
24-KL/TW 15/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
789-QD/TU 13/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v tổ chưucs kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp hạng II cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2017
337-TB/TU 12/12/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội năm 2017
09-QC/VPTW 11/12/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế Thi đua, khen thưởng ở Văn phòng Trung ương Đảng
770-QĐ/TU 30/11/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v tổ chức ký thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trj - xã hội của tỉnh năm 2017
23-KL/TW 22/11/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng
69-KH/TU 22/11/2017 Văn phòng Chính phủ Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trun gương 6, khóa XII của Đảng
02-KL/VPTW 17/11/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội  năm 2017
02-KL/VPTW 17/11/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2017
322-TB/TU 16/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về việc bổ sung một số nội dung về thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặm trận Tổ quốc và các đồng thể chính trị - xã hội năm 2017
102-QĐ/TW 15/11/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
09-QĐ/TU 10/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định quản lý, sử dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị
21-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ sáu BCHTW khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
19-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ sáu BCHTW khoá XII về tiêp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
18-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
21-KL/TW 24/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BCT về sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 16-NQ/TW của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020
Trang 8 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 431
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 435
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087109