Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01-KL/TU 27/11/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận hôi nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh năm 2016
32-CT/TU 21/09/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính 
346-BC/TU 14/09/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ  2010-2015
337- BC/TU 12/08/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn"
335-BC/TU 06/08/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của  Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”
330-BC/TU 17/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
329- BC/TU 17/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta  cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”
321- BC/TU 09/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (giai đoạn 1998 - 2015)
322-BC/TU 09/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”
317-BC/TU 19/06/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
Trang 1 trong 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81368504