Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 84-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


84-HD/BTGTW
14/02/2019
Lê Mạnh Hùng

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: hd 84.14.2.2019.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 145
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 145
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018454