Một số vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo hiện nay

Đảng ta luôn khẳng định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đưa mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) thành một trong những mạng quan trọng, chủ lực để triển khai ứng dụng trong cơ quan Đảng, Nhà nước

Trong những năm vừa qua, Cục Bưu điện Trung ương đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) hoạt động thông suốt, ổn định, không có sự cố, phục vụ hoạt động truyền dữ liệu và triển khai ứng dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các dịch vụ trên mạng TSLCD hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt có dịch vụ truyền hình hội nghị là dịch vụ phục vụ thường xuyên cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương với quy mô toàn quốc.

Một số vấn đề đặt ra về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Sau 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” , đại đa số các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã hoạt động ổn định, nền nếp; các chi bộ cơ quan đã ban hành quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ công tác giữa bí thư, cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể ở đơn vị, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; là trung tâm đoàn kết ở cơ quan xã, phường, thị trấn; lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy và thành ủy; các đảng ủy cơ sở nơi có thành lập chi bộ cơ quan đánh giá cao việc thực hiện mô hình này, cho rằng việc lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là cần thiết

Hướng dẫn giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số: 1729-CV/VPTW/nb, ngày 12/9/2017 về việc giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTCTW ngày 30/8/2017 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Cổng Thôngt in điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 như sau:

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn kịch bản phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 07/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK về kịch bản tham khảo phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, như sau:

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được ngành văn hóa thực hiện trong những năm trở lại đây. Đảng ta đã xác định việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là bước đi ban đầu, là nền tảng xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 07/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, các bước tiến hành diễn đàn, như sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, bồi đắp tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức năng điều chỉnh dư luận xã hội.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.
Trang 10 trong 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 179
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 179
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 6737962