Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Nghiên cứu sâu sắc lịch sử Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam; giáo dục tuyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

Trên cơ sở Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 10-Qđi/TU, ngày 20/4/2018 về việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Trên cơ sở Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 09-Qđi/TU, ngày 20/4/2018 về phân cấp quản lý cán bộ.

Công tác kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm

Công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP, ngày 21/2/2018 của Bộ Tư pháp; đồng thời để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sư nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thưc pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt1. Như vậy để thấy rằng, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trong thời gian thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy khối tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trong thời gian thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hướng dẫn sử dụng chức năng nhận văn bản trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Trên cổng TTĐT có Chuyên mục Nội bộ (phải có tài khoản mới sử dụng được, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên mỗi đồng chí 01 tài khoản).

Một số tình hình về đảng viên và công tác đảng viên hiện nay

Tính đến nay, Đảng bộ tỉnh có 556 tổ chức cơ sở đảng ( 266 đảng bộ cơ sở, 290 chi bộ cơ sở); 2.511 chi bộ trực thuộc và 44.111 đảng viên ( tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2016).
Trang 10 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 417
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 417
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617790