Viết bài thu hoạch – một trong những giải pháp nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nếu không đến được với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không thực sự thấm nhuần trong Nhân dân thì Chỉ thị, Nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.

Hướng dẫn phát hiện và ngăn chặn tấn công có chủ đích của tin tặc vào hệ thống mạng

Theo thông báo của các cơ quan liên quan đến an ninh mạng, hiện tại đã ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào hệ thống thông tin của một số ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.

Một số tình hình về biên chế và sử dụng biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh

Về biên chế các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ văn bản giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, khung biên chế theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, báo cáo thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng nguyên tắc và đảm bảo hợp lý.

Khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở

Tại phiên làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Dân vận Tỉnh uỷ về chương trình công tác trọng tâm năm 2018 đã có kết luận giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng mô hình dân vận ở xã, phương, thị trấn, mô hình hoạt động “Dân vận khéo” tại địa bàn thôn, bản, khu phố.

Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở đợc chú trọng, đổi mới. Hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các sở, ngành, cơ quan báo chí được nâng lên. Gắn công tác thông tin đối ngoại với công tác phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

Huyện Hướng Hoá: Kết quả sau 15 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân tộc

Sau khi BCH Trung ương Đảng khoá IX ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về “Công tác dân tộc”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng Chương trình hành động số 37-CTHĐ/TU, ngày 05/11/2003 về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ. Huyện Hướng Hoá là một trong những Đảng bộ đã làm tốt công tác quán triệt và đưa các chủ trương của Đảng về công tác dân tộc đi vào cuộc sống.

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định số 973-QĐ/TU ngày 25/5/2018 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và PCTN; Công văn 904-CV/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 24/1/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra BCĐ TƯ về PCTN tại Quảng Trị; Công văn số 977-CV/TU, ngày 29/5/2018 về việc rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2018…

Kiểm tra 133 tổ chức đảng về lĩnh vực tài chính đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp đã kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới về thu, chi ngân sách (giảm 02 tổ chức đảng). UBKT các cấp đã kiểm tra 133 tổ chức đảng cấp dưới về việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 27 tổ chức đảng); tổng số đảng viên được kiểm tra trong mốc thời gian kiểm tra 2.112 đảng viên.

Các Ban đảng chú trọng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, giám sát 05 tổ chức đảng.
Trang 10 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 155
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 155
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12272094