NHỮNG DẤU ẨN NỔI BẬT TRONG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NĂM 2020

Năm 2020 là năm thứ tư thực hiện chủ trương ký cam kết trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với quyết tâm thực hiện chủ đề năm “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, năm 2020 đã có 59 địa phương, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện 224 nhóm nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và vai trò lãnh đạo của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước.

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ LÀM VIỆC- GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY

Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định, điều chỉnh hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Nội dung quy chế thường quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cấp uỷ viên, cũng như quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Những điều khoản quy định trong quy chế buộc tất cả mọi thành viên trong cấp uỷ phải tuân thủ, chấp hành, thực hiện triệt để, giúp lãnh đạo được tập trung, thống nhất và toàn diện.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT HƠN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chính sách đối với người có công (NCC) cách mạng là một trong những chính sách xã hội cơ bản và đặc biệt quan trọng ở Việt Nam, góp phần to lớn vào việc ổn định và phát triển xã hội. Thực hiện chính sách đối với NCC chính là thực hiện đạo lý, truyền thống cao quý của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”,“đền ơn đáp nghĩa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thương binh, liệt sỹ là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào...Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”1.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận, chính trị hiện nay

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Trong đó, nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị là một công việc rất cần thiết, có vai trò quan trọng trong tư duy lý luận con người. Việc học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Có thể nói từ khi ra đời, mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phổ biến nhất hiện nay. Bên cạnh nhiều thuận lợi, tính năng ưu việt của nó là sự kết nối toàn cầu, thì mạng xã hội đang thực sự nảy sinh nhiều mặt trái, nhất là việc một số phần tử cơ hội, thù địch lợi dụng mạng xã hội làm công cụ để đảy mạnh diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Là hoạt động nhằm hiện thực hoá quyền dân chủ của công dân, là sự cụ thể hoá quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và xã hội của công dân, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là biểu hiện sinh động phản ánh bản chất dân chủ của Nhà nước ta, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

ĐỂ SINH HOẠT CHI BỘ THEO CHUYÊN ĐỀ NGÀY CÀNG THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ

Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, các chi bộ phải đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn

Thực hiện lời dạy của Bác "Đảng mạnh là do chi bộ tốt", thời gian qua, các chi bộ ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động, nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đăc biệt, trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn đã góp phần quan trọng phát huy hiệu quả trong việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, nền nếp, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của chi bộ được củng cố và phát huy, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trang 10 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 434
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 434
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53891519