Để thực hiện tốt hơn Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” , Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt Quy định; rà soát danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và đến nay đã có 100% tổ chức cơ sở đảng giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Một số điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương

Trên cơ sở tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII họp từ ngày 5 - 8/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thông qua Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021). Quy định mới đã giải quyết một số hạn chế, vướng mắc, bất cập của Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII như: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Việc kết nạp và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; việc giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; việc bổ sung lý lịch hàng năm đối với đảng viên công tác, lao động, học tập ở ngoài nước; việc đề cử bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc sinh hoạt đảng bộ, chi bộ đặc thù, đông đảng viên; việc tặng Huy hiệu Đảng; việc họp định kỳ của đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức để sàng lọc đội ngũ cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41-QĐ/TW) vừa được ban hành là một bước quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác cán bộ, quyết tâm thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 408-QĐ/TU, ngày 23/10/2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng

Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

SÀNG LỌC ĐẢNG VIÊN: NHIỆM VỤ TẤT YẾU,THƯỜNG XUYÊN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Đảng viên là thành tố cơ bản cấu thành nên tổ chức Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng, của toàn Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành. Muốn Đảng mạnh, phải có tổ chức Đảng mạnh; muốn có tổ chức Đảng mạnh vừa phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa phải sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ tất yếu, thường và cũng là vấn đề có tính quy luật có ý nghĩa cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

CẦN LÀM TỐT CÔNG TÁC TẠO NGUỒN, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở KHU VỰC NÔNG THÔN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Trang 10 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 672
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 672
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81256532