ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Báo chí nước ta trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Sự phát triển không chỉ thể hiện ở số lượng cơ quan báo chí, số lượng người hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà chất lượng đội ngũ nhà báo từng bước được nâng cao. Báo mạng điện tử và truyền thông đa phương tiện đã tạo ra khả năng to lớn cho việc truyền tải thông tin của các cơ quan báo chí và việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân. Người làm báo nước ta tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đổi mới nội dung sinh hoạt: giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị hiện nay

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Công tác quản lý đảng viên: những kết quả đạt được và khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác này nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo sự đồng thuận nhân dân trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương hướng phát triển trong thời gian tới: “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước". Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tích cực huy động các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Công tác chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

NHỮNG NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Công tác tư tưởng là một bộ phận hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp, phát triền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn giữ vai trò giáo dục, tuyên truyền, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối cách mạng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, nắm vững và thường xuyên củng cố vũ khí tư tưởng sắc bén trong đấu tranh cách mạng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn

Quảng Trị là một tỉnh nông nghiệp, vì vậy để nông nghiệp, nông thôn phát triển ngày càng cao, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, thực hiện đổi mới sáng tạo, “khoa học công nghệ phải đi trước một bước” mở đường nhằm để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuổi trẻ Quảng Trị với phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những vấn đề đặt ra

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp đã và đang là vấn đề thời sự của đất nước, nhất là đối với thanh niên. Vì vậy, việc khởi nghiệp không chỉ có ý nghĩa với mỗi người mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của đất nước.

Đấu tranh chống các luận điệu sai trái nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong giai đoạn hiện nay

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt độngcủa Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng thời là cơ sở để phát huy tính năng động và sáng tạo của đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', chống phá Đảng, trước hết nhằm vào nguyên tắc tập trung dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội lần này được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn trong các văn kiện, trong công tác nhân sự hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trang 1 trong 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 793
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 793
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27506622