Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị thông qua sử dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0

Công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức là một vấn đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tư duy lý luận vững chắc, củng cố quan điểm chính trị vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chiến lược của Đảng, qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương khóa X, công tác tuyên truyền miệng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, tổ chức đã quan tâm tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Điểm mới trong quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ

Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, thay thế Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018. Quy định 124 gồm 4 chương và 19 điều (so với Quy định 132, giảm 1 điều). Quy định 124 đã bổ sung nhiều nội dung so với Quy định 132.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, khu vực có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng môi trường thông tin dân chủ, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đóng góp quan trọng tạo môi trường ổn định để tỉnh nhà phát triển.

Nhận diện, phòng ngừa hoạt động lợi dụng phản biện xã hội gây mất ổn định chính trị, xã hội

Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc kiểm soát, giám sát quyền lực của Nhà nước, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với Nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 117-QĐ/TW.

Nhận diện thông tin tích cực và thông tin xấu, độc – một số vấn đề cần lưu ý

Lâu nay chúng ta hay nói tới việc “lan tỏa thông tin tích cực”, “tăng tin tốt, át tin xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”… nhưng như thế nào mới là thông tin tích cực thì không phải ai cũng hiểu rõ và nhận diện đúng.
Trang 1 trong 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 448
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 448
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032775