Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, ngày 03/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU, ngày 28/10/201 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW”.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn xã hội số, kinh tế số

Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vì vậy, cần phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số điểm mới trong đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Gồm 3 Chương và 12 Điều, Quy định 96 thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện bố trí, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Qua ba năm thực hiện các quyết định phê duyệt VTVL và Thông báo kết luận số 813-TB/TU, ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện” cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và trình tự, đồng bộ, công khai, dân chủ; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển; đã cơ bản bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, ngạch công chức, khung năng lực vị trí việc làm được cấp trên phê duyệt.

Triển khai cấp Thẻ kiểm tra Đảng cho cán bộ, công chức

Thực hiện Quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của BTV Tỉnh ủy về cấp, quản lý, sử dụng thẻ Kiểm tra Đảng, ngày 03/2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành cấp Thẻ Kiểm tra Đảng cho các đồng chí là thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí giữ ngạch Kiểm tra viên của Đảng thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 907-QĐ/TU về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định 907) nhằm cụ thể hóa Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định 907 gồm 03 chương, 14 điều, quy định cụ thể căn cứ, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức.

Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật

Ngày 31/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 405-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Những điểm mới trong Quy định số 906-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 906-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 906) nhằm cụ thể hóa Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị và thay thế Quy định số 436-QĐ/TU, 437-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quy định 906 được xây dựng trên cơ sở Quy định 80 của Bộ Chính trị, kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 436-QĐ/TU, 437-QĐ/TU và bổ sung, sửa đổi một số nội dung được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn từ công tác cán bộ của tỉnh.

Một số nội dung mới trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Tích cực đổi mới hoạt động, gắn kết người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Năm 2022, năm cuối thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị; năm thứ hai triển khai Nghị quyết của Đảng về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng tình hình mới”.
Trang 1 trong 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 498
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 498
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60621406