Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã, những vấn đề đặt ra

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

Dân chủ và thực hành dân chủ là chủ trương lớn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, thực hành dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Để thực hiện được mục tiêu này cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII tiếp tục xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT

Ngày 22/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1237-CV/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT. Toàn văn nội dung như sau:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Để tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vừa có Văn bản số 24-CV/BCĐ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo đó:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “về công tác luân chuyển cán bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, xác định mục đích thông qua luân chuyển, điều động góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo sự cân đối, hài hòa, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, gắn với bố trí một số chức danh không phải là người địa phương, cán bộ giữ một số chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1229-CV/TU, ngày 17/8/2023 yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan cấp tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 117-QĐ/TW,ngày 18/8/2023 (Quy định số 117) về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, tăng tỉ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, góp phần tích cực vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 1143-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 11/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1218-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Trang 1 trong 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 281
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 281
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68806323