UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh

Để hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND. Quyết định quy định rõ các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề nông thôn. Theo Quyết định, ngành nghề nông thôn được hưởng các chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất; về đầu tư, tín dụng; xúc tiến thương mại; khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực. Đối với làng nghề, làng nghề truyền thống có các chính sách hỗ trợ về chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; hỗ trợ phát triển làng nghề…

PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm việc phát triển dược liệu, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và coi đó là một trong các nhóm giải pháp của công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, do giá trị thu nhập của dược liệu mang lại. Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với quan điểm phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội; phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dược liệu, đẩy mạnh xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

THỰC HIỆN CHỨC DANH TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã chủ trương thực hiện“Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện1”, đến nay sau 03 năm thực hiện tại tỉnh Quảng Trị, bên cạnh những thuận lợi cũng còn có nhiều vấn đề đặt ra.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NĂM 2021

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt sau khi tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị từ trước đến nay luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP HUYỆN VÀO CUỘC SỐNG

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đại hội, vấn đề lớn đặt ra là làm thế nào để đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Để nghị quyết sớm “bén rễ” cuộc sống

Nghị quyết đại hội có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương, đơn vị. Do đó, việc xây dựng và ban hành các nghị quyết đúng đắn sẽ tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Nhưng, để nghị quyết của Đảng hiện thực hóa trong đời sống xã hội thì đòi hỏi nghị quyết đó phải đi vào cuộc sống và được cuộc sống phản ánh lại một cách tích cực, hiệu quả. Vì vậy, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, xã hội, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Chỉ thị số 46 CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 29/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28 - CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Thực hiện Thông báo Kết luận số 176-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng”, trong hai ngày 24, 25/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 20 giảng viên các Trung tầm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

TÍNH THUYẾT PHỤC TRONG GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ NIỀM TIN CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG

Sắp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ được học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nâng cao tính thuyết phục trong việc giới thiệu nghị quyết của Đảng để tăng cường, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo thành sức mạnh, ý thức tự giác, sự sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả?
Trang 1 trong 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 245
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 245
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18608115