CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” CẦN CÓ NHỮNG GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận trong tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cơ sở; giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày. Trong thực tế, văn phòng cấp ủy cơ sở thực hiện rất nhiều công việc để giúp cấp ủy thực hiện công tác lãnh đạo hằng ngày... Song hiện nay, hoạt động của văn phòng cấp ủy ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn và cần có giải pháp nâng cao chất lượng.

Một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới hiện nay

Sau hơn 20 triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC SÀNG LỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Cải cách hành chính nhà nước có vai trò rất quan trọng nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC- GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng. Thực hiện tốt công tác dân vận là giải pháp để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới mục tiêu “phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay

Cán bộ cơ sở nói chung và những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò rất quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với dân, trực tiếp tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, thực hiện tốt chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Kết quả và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản ký các cấp và cán bộ đảng viên ở cơ sở

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về “Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Kết luận số 57-KL/TU, ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW, ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 29/6/2015 về “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên ở cơ sở từ năm 2015 đến năm 2020”. Qua 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã được bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung nhiều kiến thức lý luận và thực tiễn mới góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện năng lực tư duy khoa h

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn

Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.
Trang 1 trong 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 194
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 194
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20932936