Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI 

Nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, ngày 03/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU, ngày 28/10/201 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW”.

Theo đó, việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp về công tác dân vận trong tình hình mới nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tổng kết cần khái quát tình hình, bối cảnh thời điểm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW; Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 43-KL/TW và Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU; kết quả lãnh đạo thực hiện những chủ trương và giải pháp chủ yếu theo tinh thần của Nghị quyết; Đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW trong thời gian tới.

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn; các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tổng kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 10/5/2023. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tổng kết ở các cấp; tổng hợp báo cáo tổng kết ở cấp tỉnh./. Lê Yên

145 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 723
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 723
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60839670