Triển khai cấp Thẻ kiểm tra Đảng cho cán bộ, công chức 

Thực hiện Quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của BTV Tỉnh ủy về cấp, quản lý, sử dụng thẻ Kiểm tra Đảng, ngày 03/2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành cấp Thẻ Kiểm tra Đảng cho các đồng chí là thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí giữ ngạch Kiểm tra viên của Đảng thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Thẻ Kiểm tra Đảng được cấp cho cán bộ, công chức giữ ngạch Kiểm tra của Đảng nhằm xác định vị trí, chức danh của cán bộ, công chức, được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, liên hệ công tác theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời hạn sử dụng Thẻ đối với thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tính theo nhiệm kỳ; đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tính theo thời gian giữ ngạch.

Tại buổi trao Thẻ, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã ký cam kết về sử dụng thẻ Kiểm tra Đảng được cấp. Theo đó, trong quá trình sử dụng Thẻ, nghiêm cấm việc cho mượn, cầm cố, thế chấp; sử dụng Thẻ sai mục đích, trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp làm mất, hỏng Thẻ, người được cấp Thẻ phải báo cáo lý do và đề nghị được cấp lại thẻ với Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong thời hạn 10 ngày làm việc. Cán bộ, công chức phải trả lại Thẻ trong trường hợp được luân chuyển, điều động, nghỉ hưu, thôi việc, bị buộc thôi việc, cách chức, miễn nhiệm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc cấp Thẻ Kiểm tra Đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao Phòng Tổng hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh theo dõi việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra Đảng, đồng thời, đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng, ban hành quy định của cấp mình và tổ chức cấp Thẻ kiểm tra Đảng đối với thành viên ủy ban kiểm tra và cán bộ, công chức ủy ban kiểm tra thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý./. Lê Thị Tú Hòa                                                         

293 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 702
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 702
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70882445