Tiếp tục thực hiện bố trí, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

Qua ba năm thực hiện các quyết định phê duyệt VTVL và Thông báo kết luận số 813-TB/TU, ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện” cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và trình tự, đồng bộ, công khai, dân chủ; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển; đã cơ bản bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, ngạch công chức, khung năng lực vị trí việc làm được cấp trên phê duyệt.

Công tác quản lý và sử dụng biên chế theo đúng khung vị trí việc làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ ngày càng được quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, khuyến kích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị được bố trí cơ bản đảm bảo theo quy định.

Việc thực hiện thí điểm bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm đã giúp các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá chất lượng, sử dụng, sắp xếp nhân sự trong cơ quan, đơn vị mình; về số lượng vị trí việc làm dự kiến và số lượng vị trí việc làm hiện tại; làm cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, đảm bảo khoa học, hiệu quả, chất lượng. Đội ngũ cán bộ công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm, chất lượng cơ bản đáp ứng tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình thí điểm thực hiện bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Khung năng lực vị trí việc làm được phê duyệt của các cơ quan, đơn vị quy định chi tiết, cụ thể chuyên ngành đào tạo của từng vị trí nên đến thời điểm này chưa bao quát hết do có nhiều chuyên ngành mới. Một số cơ quan, đơn vị thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ nên VTVL được phê duyệt không còn phù hợp. Thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung nên VTVL các ban đảng không có biên chế kế toán nhưng thực tế phải bố trí 01 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ kế toán, tài chính của cơ quan nên khó khăn trong việc mô tả vị trí việc làm, thống kê công việc thường niên của từng cán bộ, công chức. Một số công chức do phân công kiêm nhiệm nhiều việc nên khi xác định vị trí việc làm gặp lúng túng; chưa có sự thống nhất giữa VTVL và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức. Một số cơ quan, đơn vị yêu cầu trình độ lý luận chính trị ở một số vị trí cao hơn quy định của cấp trên.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, tại Thông báo số 412-TB/TU, ngày 03/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, phân công công tác, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo đúng danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, ngạch công chức, viên chức và biên chế được giao.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung khung năng lực VTVL theo hướng:

Chỉ quy định nhóm ngành đào tạo; đảm bảo sự thống nhất giữa khung năng lực VTVL và tiêu chuẩn bổ nhiệm; thống nhất tỷ lệ chuyên viên chính phù hợp đối với từng nhóm VTVL; bỏ quy định tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; các cơ quan, đơn vị quy định trình độ đào tạo lý luận chính trị cao hơn thì điều chỉnh lại theo quy định của cấp trên; sửa đổi trình độ lý luận chính trị phó giám đốc trung tâm chính trị huyện là trung cấp lý luận chính trị thay vì cao cấp lý luận chính trị. Đối với các trường hợp hiện nay chưa đảm bảo khung năng lực vị trí việc làm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể. Hải Yến (tổng hợp)

381 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 846
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 846
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71001098