Một số nội dung mới trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Theo đó, ngoài các quy định nêu tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoàn 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức, người đăng ký dự tuyển cần bảo đảm các điều kiện: (1) Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quant ham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. (2) Đối với vị trí việc làm là công chức trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, người đăng ký dự tuyển phải đáp ưng thêm các điều kiện, yêu cầu cụ thể do cơ quan thẩm quyền tuyển dụng công bố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của tổ chức sử dụng công chức.

Ở cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức cho cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh có thể phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ trực thuộc, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, nhan sự theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các nội dung phân cấp.

Về phối hợp tổ chức tuyển dụng chung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức chung giữa khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội với khối chính quyền địa phương. HY- tổng hợp

 

 

647 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 686
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 686
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71000781