NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại là hoạt động trao đổi, tranh luận giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm làm rõ các thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình giải quyết khiếu nại; tìm ra một giải pháp có tính đồng thuận và bảo đảm hiệu lực thi hành của các quyết định giải quyết. Thông qua hoạt động đối thoại, người giải quyết khiếu nại sẽ hiểu rõ hơn về nội dung vụ việc khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại để trên cơ sở đó, có hướng giải quyết khiếu nại một cách khách quan, đúng đắn, theo quy định của pháp luật.

XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI – VAI TRÒ CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ

Tỉnh Quảng Trị có dân số 643.505 người, trong đó lao động trong độ tuổi có 322.585 người; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm chiếm 53,74% dân số; lao động đang làm việc phân theo thành phần: kinh tế nhà nước 12,16%, kinh tế ngoài nhà nước 87,30%, khu vực nước ngoài 0,54%.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG (GRDP) NĂM 2021 VÀ VAI TRÒ “DẪN DẮT” CỦA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử, sạt lở đất nghiêm trọng cuối năm 2020 và tình hình COVID - 19 diễn biến phức tạp nhưng 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Quảng Trị vẫn đạt được kết quả phát triển kinh tế- xã hội nổi bật. Tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6,1% thấp hơn một số năm gần đây, nhưng cao hơn tốc độ tăng 6 tháng đầu năm 2020 (4,17%) và cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước (5,64%).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày 17/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề Nhà nước và pháp luật giữ một vị trí đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố một nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước thật sự to lớn, sâu sắc không chỉ được thể hiện trong các bài viết, các bài phát biểu, trong các văn kiện quan trọng do Người trực tiếp chỉ đạo xây dựng và ban hành mà cả trong hành động thực tiễn của Người trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyển đổi số (Digital transformation) là xu thế toàn cầu hóa không thể đảo ngược trong cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, mở ra cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Đó là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Tại Quảng Trị, thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả trên nhiều phương diện: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT), triển khai ứng dụng CNTT, hạ tầng nhân lực, hạ tầng bảo đảm an toàn thông tin… Ở đây chỉ xin đề cập đến vấn đề thực trạng chuyển đổi số nhìn từ góc độ hạ tầng kỹ thuật CNTT và tri

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, đến nay, tổ chức và đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên, vai trò, vị thế dần được khẳng định rõ nét, qua đó góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

BÀI HỌC “DÂN LÀ GỐC” VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 HIỆN NAY

Hiện nay, thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch COVID-19 cùng nhiều thách thức đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam cũng trải qua 3 đợt dịch COVID-19 và đang phải căng mình chống lại đợt dịch thứ 4 với sự phức tạp và hiểm nguy tăng lên rất nhiều do chủng Delta gây nên.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở ở tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong quá trình lãnh đạo, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn Thanh niên và xác định: “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”. Cán bộ đoàn là cán bộ của Đảng; được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên, thông qua tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng họ; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo quan điểm Đại hội XIII

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng mà còn giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Thông qua giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị để cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn thế giới khách quan và có phương pháp phù hợp trong cải tạo thực tiễn, tránh sai lầm, mất phương hướng.
Trang 30 trong 125 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 60 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 500
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 500
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57864060