Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Doanh nghiệp, doanh nhân là động lực của nền kinh tế, là thành quả của công cuộc đổi mới đất nước. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần tạo đà cho kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển khởi sắc.

Để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người. Vì vậy, việc xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là yêu cầu quan trọng trong giai đoan hiện nay.

Những nội dung cơ bản về cải cách hành chính trong “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ

Để tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030”.Theo đó, Chương trình tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

PHÁT HUY VAI TRÒ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị điều đó càng thể hiện rất rõ, bởi lẽ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hầu hết gắn liền với ngành sản xuất vật chất chủ yếu và đóng góp kim ngạch xuất khẩu quan trọng cho tỉnh, với gần 72% dân cư sống ở nông thôn và 60% lao động làm nông nghiệp, nông dân là thành viên nòng cốt của các HTX, có vị trí hết sức quan trọng về phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng và tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trên lĩnh vực giao thông đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT, ngày 26/01/2021 và công bố quy hoạch đối với dự án. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cho chủ trương Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung giai đoạn 1 với công suất 1.500MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành năm 2026 - 2027. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh đã nhiều phiên họp bàn và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai dự án; UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Bồi dưỡng chính trị hè – đổi mới bắt đầu từ cách làm

Hàng năm cứ vào đầu năm học mới, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có hướng dẫn nội dung tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là bồi dưỡng chính trị).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ theo tinh thần đại hội XIII của Đảng

Công tác phụ nữ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước, là thước đo của sự văn minh, tiến bộ, công bằng xã hội. Chính vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của phụ nữ, Người khẳng định: “Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo công tác gia đình trong tỉnh hình mới . Hơn 16 năm trước, ngày 21/02/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX cũng đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, Đảng ta xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng; góp phần quan trọng, giúp Đảng ta thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; đồng thời, đưa công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ đi vào nền nếp, có chất lượng. Nhất là trong thời kỳ đổi mới, công tác KTGS của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Trang 1 trong 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 342
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 342
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 39989776