Chào năm học mới! 

Năm học 2022 – 2023 là năm học thứ ba triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, năm thứ mười ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những thuận lợi, khó khăn đan xen, trong đó xuất hiện nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo.

Bên cạnh những thuận lợi về chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, cả nước vẫn phải tiếp tục đối diện với những khó khăn kép do hậu quả của đại dịch Covid-19 và những ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực; bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, ngành GDĐT đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, nhân viên toàn ngành đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Ngành GD-ĐT đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết và chủ động triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học (lớp 1, lớp 2, lớp 3), cấp THCS (lớp 6, lớp 7), cấp THPT (lớp 10) theo lộ trình và đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ giáo viên đã cơ bản thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; việc tổ chức quản lý đã chuyển dần theo hướng quản trị trường học. Mạng lưới, quy mô trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư; một số địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các hạng mục công trình để đảm bảo quy định trường đạt chuẩn quốc gia góp phần thực hiện về đích xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; kỷ cương, nền nếp văn hóa công sở, văn hóa học đường được quán triệt, tăng cường có hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các trường học, giáo viên và học sinh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; các trường học đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức hoạt động dạy học, hướng dẫn ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; hoàn thành chương trình và kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, tổng kết năm học đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tiếp tục được nâng lên. Sở GDĐT chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Năm học 2023 - 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2023 - 2024 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” với phương hướng, mục tiêu chủ yếu đó là:

-  Tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Luật Giáo dục 2019; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về lĩnh vực giáo dục đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

- Ưu tiên phân bổ nguồn lực của Nhà nước để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả về “Chuyển đổi số ngành GDĐT Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung các nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh đáp ứng hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, quản trị và dạy học.

- Tiếp tục tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp theo lộ trình. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình giáo dục tiên tiến, trước hết là các trường trọng điểm chất lượng cao nhằm tạo nòng cốt đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo, cơ chế quản lý, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục đảm bảo chất lượng đầu ra, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Tích cực triển khai thực hiện và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12; tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên theo Chương trình GDPT 2018. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT, ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở GDPT nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Triển khai hiệu quả Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành Giáo dục.

Năm học mới, quyết tâm mới; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương và toàn xã hội, sự đoàn kết, trí tuệ của  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý toàn Ngành, nhất định năm học mới 2023- 2024 sẽ thắng lợi. Trí Ánh

 

 

 

2543 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 464
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 464
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73980584