Một số tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được giữ vững ổn định, tuy nhiên trên từng lĩnh vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tháng 5/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, nổi rõ:

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ hướng dẫn hoạt động của Tổ tham mưu giúp việc huyện, thị, thành uỷ về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, cấp huyện không có ban xây dựng Đảng chuyên trách về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Văn phòng các huyện, thành, thị ủy có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực nội chính khi được ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện giao.

Về số lượng cấp phó của từng đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh

Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tỉnh cũng đã chủ động quy định các đơn vị trực thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mỗi địa phương, đơn vị bố trí không quá 02 phó; chỉ đạo các cơ quan khối Nhà nước tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, giảm dần số lượng cấp phó đảm bảo đúng quy địn. So với năm 2011, các cơ quan hành chính, sự nghiệp khối Nhà nước giảm 108 vị trí cấp phó chi cục, phòng chuyên môn cấp tỉnh; 59 vị trí cấp phó các phòng chuyên môn cấp huyện.

Một số tình hình, số liệu biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh

Căn cứ các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khung biên chế; căn cứ chỉ tiêu giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho các cơ quan tham mưu, giúp việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và chỉ tiêu giao biên chế của Bộ Nội vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp khối chính quyền tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ đánh giá đúng thực trạng tổ chức bộ máy theo quy định, để nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong năm 2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2014, để triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn và hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, Kế hoạch số 64-KH/TU cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của 98 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong địa bàn tỉnh. UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai minh bạch tài sản thu nhập của đối tượng được kê khai theo quy định.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng gần 40 loại mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thường xuyên làm tốt công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân...,coi đây là công tác trọng tâm, có tính chiến lược của nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những kết quả đạt được rất cơ bản và thiết thực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trang 124 trong 136 << < 30 70 100 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 477
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 477
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68637507