Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với Trường Chính trị Lê Duẩn 

Ngày 25/5/2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường từ năm 2016 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Tại Thông báo kết luận số 431-TB/TU ngày 05/6/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận chỉ đạo như sau:

Trong những năm qua, nhất là sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bám sát Quy định 184-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, hướng dẫn chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trường đã tích cực, chủ động xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, làm tốt công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh; phối hợp mở nhiều lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn nhưng Trường đã chủ động thực hiện chủ trương của tỉnh để duy trì thường xuyên liên tục hàng năm các lớp đào tạo chương trình trung cấp LLCT-HC cho cán bộ 2 tỉnh Salavan và Savannakhet nước CHDCND Lào, là một điểm sáng nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Trường, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ đối ngoại giữa Quảng Trị và 2 tỉnh bạn Lào.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, Nhà trường đã quan tâm xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện đúng Quy chế làm việc giữa cấp ủy và Ban Giám hiệu, mối quan hệ làm việc, tinh thần đoàn kết, dân chủ được thực hiện tốt hơn, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Số lượng cán bộ, giảng viên, viên chức tuy ít nhưng có bước trưởng thành, phần đông có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo của Trường đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thống nhất với tự nhận xét của Trường về một số hạn chế, yếu kém, đó là: Chất lượng đào tạo và năng lực giảng dạy của một số ít cán bộ, giảng viên chưa ngang tầm; việc cập nhật, bổ sung kiến thức, đổi mới phương pháp dạy và học chưa theo kịp thực tiễn. Còn thiếu các đề tài nghiên cứu có khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương. Phương pháp lãnh đạo, điều hành có lúc còn thiếu tính khoa học, còn có sự chưa đồng thuận cao trong một số ít cá nhân; việc triển khai thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đối với nhà trường thời gian qua chưa được lãnh đạo Trường phân công chỉ đạo triển khai thực hiện một cách tích cực, khẩn trương nên kết quả thực hiện còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Năm 2018 và những năm tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết TW4, TW6, TW 7 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả làm việc, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là nhiệm vụ then chốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó có Trường Chính trị Lê Duẩn với vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh.

Với tinh thần đó, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức nhà trường về vị trí, vai trò của trường Chính trị tỉnh trong hệ thống đào tạo của tỉnh, về truyền thống tốt đẹp của nhà trường và bề dày thành tích trong gần 75 năm qua, coi đây là động lực để phấn đấu, phát triển. Nhà trường cần có kế hoạch căn cơ, dài hạn để tập trung đào tạo, đào tại lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường, đảm bảo chuẩn hóa, khẳng định được chất lượng và uy tín của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Trường cần chủ động phối hợp với các địa phương, ngành để tạo điều kiện cho giảng viên tích cực tiếp cận mới môi trường thực tiễn, tiếp cận tình hình mới, tích lũy kiến thức áp dụng vào quá trình giảng dạy, đảm bảo gắn lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng bài giảng.

Gắn xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn với xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm, các chuyên gia, nhà khoa học để đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương đề xuất nhân sự cụ thể về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để rà soát, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đủ điều kiện giảng dạy (hoàn thành trước 30/8/2018).

- Trường chủ động làm việc với UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để xây dựng Đề án đào tạo cán bộ nguồn chủ chốt cấp huyện, cấp xã, trong đó chú trọng xây dựng bộ khung chuẩn để thực hiện đào tạo cán bộ cấp huyện; hướng dẫn chuyên môn cho Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố trong đào tạo cán bộ cấp xã, đảm bảo đạt yêu cầu đề ra.

- Trường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị nội dung để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính đối với cán bộ 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

- Tiếp tục tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính...; đồng thời nghiên cứu mở thêm các hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức các khoa, phòng; đánh giá, phân loại, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, đúng người, đúng việc gắn với tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 84-KH/TU và Kế hoạch số 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII.

Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo; phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế hoạt động, đảm bảo công tác đảng, đoàn thể và công tác hành chính của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất. HY- VPTU

130 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 141
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 142
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100882