Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch và đã đạt đươc kết quả khá toàn diện:

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của TW, của Tỉnh ủy; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” , phối hợp tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đang tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện một số nội dung để hoàn thành trong năm 2018, gồm: 1) Thành lập văn phòng cấp ủy chung phục vụ các ban Đảng Tỉnh ủy; 2) Sắp xếp bộ máy bên trong của 02 Đảng bộ khối; 4) Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT huyện. Thực hiện thí điểm một số phần việc mà Trung ương đề nghị như: hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện (thực hiện 01-02 địa phương); hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện như: tuyên giáo, dân vận (thực hiện 2-3 địa phương); hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền ở cấp huyện (cơ quan UBKT cấp ủy và Phòng Thanh tra cùng cấp ở 03 đơn vị, BTC cấp ủy và Phòng Nội vụ  01 đơn vị);  hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện (01-02 địa phương); mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện (02 địa phương); Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện (02 địa phương); nhất thể hóa một số chức danh ở cấp tỉnh và cấp huyện (trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ 03 địa phương, chủ nhiệm UBKT đồng thời là chánh thanh tra 03 địa phương).

Ban đã tích cực tham mưu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trên lĩnh vực tổ chức không còn phù hợp với quy định của cấp trên. Tham mưu ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, để thay thế các Quyết định cũ; Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên cơ sở Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 về một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tích hợp các văn bản trước đây của tỉnh. Đang nghiên cứu xây dựng 3 Đề án về: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh”; về thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh giai đoạn 2018 - 2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 báo cáo sơ, tổng kết, báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, tham gia có chất lượng vào 5 dự thảo đề án, quy định của Trung ương.

Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Ban đã tham mưu nhận xét, đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 và các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tăng cường công tác nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thẩm tra, xác minh, thẩm định, đề xuất kết luận tiêu chuẩn chính trị và thực hiện chính sách sử dụng đối với 125 trường hợp, trong đó 19 hồ sơ phát triển đảng viên trường hợp đặc biệt; 67 trường hợp thẩm tra, xác minh; 27 trường hợp đề xuất chính sách sử dụng quản lý; thẩm định 12 trường hợp các cấp ủy trực thuộc đề nghị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện chế độ chính sách theo đúng các quy định, không để xảy ra sai sót. Hoàn thành dự thảo quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV lên  hạng III. Rà soát, phân loại 120 hồ sơ đề nghị công nhận cán bộ đã hy sinh, từ trần. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét công nhận 09 cán bộ Lão thành cách mạng và 01 cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh từ trần theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cử cán bộ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng; đi đào tạo nước ngoài và đi bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165; tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1, 2, 3. Tham gia với Trường Chính trị Lê Duẩn xét duyệt hồ sơ lớp Trung cấp Lý luận chính trị K36 hệ không tập trung. Phối hợp với Trường chính trị Lê Duẩn chiêu sinh, khai giảng đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ thuộc hai tỉnh Savannakhẹt và Salavan - nước CHDCND Lào.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên: Đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng củng cố tổ chức đảng ở thôn, bản; xây dựng và phát triển tổ chức đảng ở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương và Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ về việc “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng, khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới “Nội dung sinh hoạt chi bộ” gắn với tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, phát thẻ đảng viên, làm lại thẻ bị hỏng, cấp lại thẻ đảng viên bị mất được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đảng viên. Đã Quyết định tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn cho 25 đảng viên; tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018 cho 456 đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 đối với 442 đảng viên.

( HY- VPTU)

186 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 111
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 112
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100847