Một số kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn.

Dành thời gian tuyên truyền các Hội nghị lần thứ 6, 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW, ngày 25/10/2018; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tham mưu xây dựng các bài viết kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 27/01 (1973 - 2018); thẩm định đề cương tuyên truyền 50 năm chiến thắng Khe Sanh - giải phóng Hướng Hóa; tham gia cùng Đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam về 50 năm chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từng bước chiếm lĩnh trận địa tuyên truyền trên không gian mạng - địa hạt ngành tuyên giáo cần đặc biệt quan tâm trong xu thế cách mạng 4.0, Ban đã xây dựng “Quy định về việc vận hành và cung cấp thông tin cho trang facebook Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị” và đưa trang facebook của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (với tên gọi: Tuyên giáo Quảng Trị) đi vào hoạt động, bước đầu đem lại hiệu quả, nhất là trong cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn về nghiệp vụ, tài liệu tham khảo, chuyển tải, chia sẻ kịp thời thông tin cần tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, các thông tin có tính giải thích, định hướng trước các dư luận trái chiều. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy ban hành “Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội” và “Quy định về việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”. Tổ chức Hội nghị triển khai Giải “Búa liềm vàng” năm 2018.

Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Xây dựng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt nội dung khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 3; tài liệu tham khảo phục vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 5; lồng ghép chuyên đề cách mạng công nghiệp 4.0 vào chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 và 4.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương bổ sung, chỉnh lý lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930- 2000 và biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000 – 2015. - Tổ chức 03 Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ, tiếp nhận 01 hội nghị báo cáo viên trực tuyến và 04 hội nghị cho cán bộ cao, trung cấp nghỉ hưu trên địa bàn (Đông Hà, Thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh). Để nắm bắt có chiều sâu tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Ban đổi mới cách thức điều tra DLXH từ 1 cuộc/năm sang 2 cuộc/năm, trong đó, một cuộc điều tra chuyên đề (đang triển khai) và một cuộc điều tra tổng hợp chung (dự kiến cuối năm). Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội hàng quý. Tích cực nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình với Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 03-QĐ/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đầu năm đến nay, thông qua đường dây tiếp nhận thông tin, Ban đã tiếp nhận 431 thông tin phản ánh, tổng hợp, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý 34 nội dung.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy sơ, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về lĩnh vực khoa giáo. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 - NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hoàn chỉnh đề cương chi tiết và tiến hành bảo vệ, thuyết minh đề cương đề tài Khoa học cấp tỉnh“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đề ra các giải pháp, hình thức đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 519-CV/BTGTU ngày 26/2/2018 “về việc chấn chỉnh cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương“Về việc cán bộ, đảng viên đăng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội”. Thành lập và đưa vào hoạt động trang facebook ẩn danh; thông qua trang facebook này, các thành viên Tổ giúp việc 94 đã định hướng thông tin, đồng thời đấu tranh phản bác một số trang facebook nhạy cảm đưa thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng những vụ việc, các nội dung liên quan đến hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến.

( HY- VPTU)

821 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 118
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 119
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100854