Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 165-TB/HĐ, ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị về tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (có văn bản và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo về hoãn thi công chức, viên chức lần thứ 4 (vòng 1)

Cổng thông tin điện tử đăng Thông báo số 790-TB/HĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 về việc hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1)

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1267-TB/HĐT, ngày 16/3/2020 của Hội đồng Thi công chức, viên chức lần thứ 4 về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo văn bản)

Thông báo thời gian thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1245-TB/HĐT, ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1). Có văn bản kèm theo

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 1699-QĐ/TU, ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ đợt 1 năm 2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị dăng tải Công văn số 2321-CV/BTCTU về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 1/2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công văn số 2322-CV/BTCTU, về tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ đợt 1/2020 của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Kèm theo văn bản)

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Quyết định 1657-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có tài liệu kèm theo)

Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1167-TB/BTCTU, ngày 06/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Có văn bản và phiếu đăng ký kèm theo)

Thông báo kết quả phỏng vấn đối tượng thu hút, tạo nguồn tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019

Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải Thông báo số 732-TB/HDKTSH, ngày 03/12/2019 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức (Có văn bản kèm theo)

Thông báo địa điểm, thời gian và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng vào công chức, viên chức khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Công thông tin Điện tử đảng bộ tỉnh đăng Thông báo 1142-TB/BTCTU, ngày 30/10/2019 về danh sách, thời gian, địa điểm các đối tượng thu hút, tạo nguồn đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 (Có văn bản kèm theo)
Trang 8 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 733
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 733
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79664329