Thông báo thời gian thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1245-TB/HĐT, ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1). Có văn bản kèm theo
Thông báo thời gian thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 349
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 350
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15919679