Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 288-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (kèm theo Quyết định, tài liệu ôn thi)
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng  viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,

SÁT HẠCH VIÊN CHỨC

*

Số 388-QĐ/HĐ

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     Quảng Trị, ngày 19 tháng  5  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng

viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

-----

 

- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/VPTU, ngày 21/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 382-QĐ/VPTU, ngày 24/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020;

          - Xét đề nghị của Phòng Hành chính - Lưu trữ,

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 như sau:

1. Tài liệu về trình độ hiểu biết chung

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 (tài liệu này chỉ giành  riêng cho các thí sinh đăng ký dự tuyển vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập);

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH 14 ngày 25/11/2019;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

2. Tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ

a) Vị trí Phó Giám đốc

- Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chính phủ “quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”;

- Thông tư số 145/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính “hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 của Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công ập trong lĩnh vực nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”.

b) Vị trí Kế toán

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 của Chính phủ “quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán”;

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính “hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp”;

- Nghị định số 165/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ “quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Điều 2. Căn cứ danh mục tài liệu đã được phê duyệt, giao Phòng Hành chính - Lưu trữ đăng tải tài liệu trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ http://www.tinhuyquangtri.vn phục vụ việc ôn tập của thí sinh (kèm theo danh mục tài liệu).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Phòng Hành chính - Lưu trữ, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

kiêm

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đã ký

Lê Quang Chiến

 

438 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 190
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 190
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908980