Phiếu đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2023 (kèm theo mẫu)

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 514-TB/BTCTU, ngày 01/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 1102-QĐ/TU, ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 495-TB/HĐT, ngày 08/5/2023 của Hội đồng Thi công chức về Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 (có văn bản và mẫu đơn phúc khảo kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức hành chính đủ điều kiện dự thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 1027-QĐ/TU, ngày 05/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách công chức, viên chức hành chính đủ điều kiện dự thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Thông báo tài liệu ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 500-TB/BTCTU, ngày 05/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Công văn số 1568-CV/BTCTU, ngày 20/02/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 04-TB/HĐ, ngày 26/12/2022 của Hội đồng xét tuyển Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức theo diện thu hút, tạo nguồn năm 2022 (có văn bản kèm theo)
Trang 1 trong 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 529
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 529
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64300339