Tuổi trẻ Quảng Trị với phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những vấn đề đặt ra

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp đã và đang là vấn đề thời sự của đất nước, nhất là đối với thanh niên. Vì vậy, việc khởi nghiệp không chỉ có ý nghĩa với mỗi người mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của đất nước.

Đấu tranh chống các luận điệu sai trái nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong giai đoạn hiện nay

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt độngcủa Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng thời là cơ sở để phát huy tính năng động và sáng tạo của đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', chống phá Đảng, trước hết nhằm vào nguyên tắc tập trung dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội lần này được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn trong các văn kiện, trong công tác nhân sự hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trih cho đoàn viên, thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Đoàn viên thanh niên với tư cách là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng, dân tộc trong tương lai. Hiện nay, các thế lực thù địch đã, đang ra sức tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc các quan điểm trong đó trọng tâm nền tảng tư tưởng của Đảng với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG, DẪN DẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG BẰNG ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, HỌC GIẢ LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU

Hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thù địch trong tình hình mới”, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, tự do ngôn luận cần được bảo đảm hơn. Bởi hiện nay, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn tùy tiện, lôi kéo, kích động gây bạo loạn lật đổ, với những chiêu bài hết sức tinh vi, thâm độc. Vì vậy, cần tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các thông tin và luận điệu sai trái, âm mưu, hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc xây dựng Đảng, là vũ khí, công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ” là chủ đề công tác năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ hiện nay

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt, cần phải thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
Trang 9 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 462
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 462
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53892907