UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên một bước; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã coi phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Hướng dẫn thực hiện Công văn số 2237-CV/VPTW/nb, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về theo dõi, ngăn chặn mã độc GandCrab

Theo thông báo của các cơ quan liên quan đến an ninh mạng, hiện tại đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện Công văn số 2016-CV/VPTW, ngày 08/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng diện rộng của Đảng

Đánh giá của Văn phòng Trung ương từ khi thực hiện Quy định số 01-QĐ/VPTW, ngày 07/4/2011 của Văn phòng Trung ương về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng nêu rõ: các cơ quan Đảng đã triển khai gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Tuy nhiên việc trao đổi thông tin, thực hiện gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan đảng chưa được như mong muốn, số lương văn bản gửi nhận còn rất hạn chế, chưa thường xuyên, chưa thành nền nếp và văn bản trên mạng chưa sử dụng chữ ký số nên không có tính pháp lý.

Chỉ đạo triển khai thi hành các đạo luật tư pháp

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 về thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; ngày 5/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 126-QĐ/TW quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thay thế Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X, Thông báo kết luận số 104-TB/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị khóa XI và những văn bản khác có liên quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 127-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Quy định này thay thế Quy định số 94-QÐ/TW và Quy định số 95-QÐ/TW, ngày 3/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX.

Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018, về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quảng Trị: Sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Trang 9 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 116
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 116
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809740