ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT THEO CÁC TIÊU CHÍ: GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ HIỆN NAY

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 17/7/2019, quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc áp dụng tiêu chí đánh giá từng bước khẳng định là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã ban hành hàng trăm văn bản về cải cách hành chính; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương cũng như địa phương. Nhờ vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về cải cách hành chính ngày càng nâng cao. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH

Những người hoạt động không chuyên trách (KCT) cấp xã là đội ngũ dự bị, nguồn quan trọng để bổ sung, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; là lực lượng luôn song hành cùng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong việc làm “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, trực tiếp tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó các cơ quan thuộc UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở Thông báo kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” đối với 22 tỉnh, thành phố trong toàn quốc; Công văn số 3135-CV/VPTW, ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 2424/BNV-CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ “về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

Hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; ngày 12/4/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI- NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH GIỮA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VỚI CÔNG DÂN

Cải cách hành chính không thể và không phải chỉ là cải cách các thủ tục hành chính mà quan trọng nhất là sự “cải cách tư duy” phục vụ ở mỗi cán bộ công chức khi giao tiếp với dân. Một đội ngũ công chức thực thi công vụ nhận thức được đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, có tác phong chuyên nghiệp trong hoạt động phục vụ dân sẽ góp phần tạo dựng nền hành chính công trong sạch, trở thành nguồn lực cạnh tranh lành mạnh cho mỗi quốc gia trong xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển hôm nay.

TIẾP TỤC LÀM RÕ TÍNH SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA NGƯỜI

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Người để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong tình hình thế giới có nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đòi hỏi phải phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng nhằm phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử đó, Đảng phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải tiến hành bằng nhiều phương pháp. Trong đó, đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng nhất trong công tác cán bộ.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT SẠCH TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Sản xuất phát triển, đời sống vật chất được nâng lên, con người lại càng quan tâm tới vấn đề an toàn, chất lượng môi trường sống mà nông nghiệp là một trong những lĩnh vực tạo ra sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Sản xuất sạch ngày nay đã trở thành xu thế của ngành nông nghiệp trên toàn thế giới.
Trang 7 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 361
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 361
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53891057