Nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước rất coi trọng các phong trào thi đua yêu nước, bởi vì phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo động lực, động viên, lôi cuốn cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của phương châm "Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ"

Nhằm góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thời gian qua các chi bộ đảng ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” được xem là một cách làm hiệu quả, đem lại những thành công nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và đạo lý truyền thống của dân tộc. Với nhận thức như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo được cùng hòa nhập và phát triển.

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - thực tiễn và kinh nghiệm ở tỉnh Quảng Trị

Sau khi Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 “về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” được ban hành, các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo. Các ngành, các cấp đã chỉ đạo sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình và nhiều cơ sở đã thực hiện có nền nếp trong các loại hình cấp xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, tổ dân phố... Thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhận thức về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tinh thần làm chủ và trách nhiệm thực hành dân chủ của Nhân dân đã và đang trực tiếp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra ở cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2018

Hội đồng thi nâng ngạch năm 2018 vừa có Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 15/11/2018 về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu để các đồng chí biết (có file đính kèm).

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Trong các ngày 29 và 30/10/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong của các đơn vị theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư.

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND “về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" (sau đây gọi tắt là Quy định 76) nhằm tăng cường quản lý đảng viên, để đảng viên thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng thời cũng là điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt quy định 76 cũng là cơ hội thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Nhiều năm qua, Quy định số 76 trở thành nhịp cầu nối giữa cấp ủy, cơ quan nơi đảng

10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008, của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện – suy nghĩ của những người trong cuộc

Trong điều kiện bùng nổ thông tin với sự phát triển của mạng xã hội và những hệ lụy đi kèm như hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ở sở sở nói riêng cần được bồi đắp nhiều hơn các kiến thức về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng trước những thông tin xấu độc do mạng xã hội mang lại.
Trang 7 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 341
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 341
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9648939