Hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.082 khu dân cư tương ứng với 1.082 thôn, bản, khu phố. Ở mỗi khu dân cư có nhiều tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ Dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở, Tổ đoàn kết, các chi hội, chi đoàn…và các mô hình tự quản do Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn khu dân cư toàn tỉnh có 65 loại hình tự quản, với số lượng 575 mô hình, trong đó 296 mô hình tự quản.

Những kết quả đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2018 ghi dấu ấn và những chuyển biến rõ nét của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018” do Ban Dân vận Trung ương và BCS Đảng Chính phủ phát động gắn với chủ đề năm dân vận của tỉnh đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và chủ thể trong triển khai tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động, nội dung công khai theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực; thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; phát hiện 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm.

Công tác kiểm sát, xét xử của hai ngành kiểm sát, tòa án được triển khai tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành thanh tra đã tổ chức thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang) đối với 342 đơn vị, tổ chức và 443 cá nhân; trong đó 28 cuộc thanh tra hành chính đối với 36 đơn vị; 65 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 306 tổ chức và 443 cá nhân; đã kết thúc 16 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 16 kết luận.

Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31-QĐ/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên

Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên (tăng 10 đảng viên).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật 147 đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng cấp dưới, 248 đảng viên, tập trung kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, cấp uỷ các cấp kết luận có 183 tổ chức đảng và 239 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên thực hiện chưa tốt; đã phát hiện có 02 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

TƯ DUY MỚI, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Việt Nam qua 90 năm hình thành và phát triển đã để lại những mốc son lịch sử, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là thắng lợi của đường lối công vận của Chủ tịch Hồ Chí minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn xác định giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng của Đảng, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Trang 7 trong 22 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 253
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 253
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18211408