Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về Hội quần chúng”

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo sơ kết Kết luận số 102-KL/TW tham mưu Bộ Chính trị có chủ trương về hội quần chúng trong tình hình mới, ngày 15/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 114-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về Hội quần chúng”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, Nhân dân, ngày 15/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 548-TB/TU thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy dân chủ trong Đảng, chìa khóa của thành công

Sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được thể hiện ở bản chất dân chủ. Dân chủ không chỉ là hệ quy chiếu đánh giá chất lượng của Đảng, mà còn là sự đảm bảo cho chiều hướng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam trong suốt 88 năm qua.

Nâng cao chất lượng đảng viên – Nhìn từ kết quả xử lý, sàng lọc đảng viên thời gian qua

Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước và toàn xã hội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, không ít phần tử thù địch, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tìm mọi cách chống phá Đảng từ nhiều phía, do vậy, Đảng cần phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ khâu kết nạp đến rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”, “ để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

“Mùa xuân Ả rập” – 7 năm nhìn lại và những điều rút ra đối với thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

“Mùa xuân Ả-rập” khởi nguồn từ Tuy-ni-di, một đất nước ở cực Bắc châu Phi, sau đó với sự hỗ trợ đắc lực của mạng xã hội đã nhanh chóng tràn qua các nước Ả-rập khác, như: An-giê-ry, Ai Cập, Y-ê-men, Gióoc-đan, Mô-ri-ta-ni, Ả-rập -xê - út, Ô-man, Xu-đăng, Xy-ry, I-rắc, Li-bi và Ma - rốc. Từ Châu Phi đôi cánh của “Mùa xuân Ả - rập” mang theo khẩu hiệu “cải cách”, “dân chủ”… bay đến Châu Âu mà điển hình thành công là ở đất nước Uc-rai-na xinh đẹp (một biến thể của “Mùa xuân Ả-rập”). “Mùa xuân Ả-rập” được xem là các biến động chính trị - xã hội mạnh mẽ đã đi qua nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông, nhưng kịch tính nhất, quyết liệt nhất là ở 5 quốc gia, gồm Tuy-ni-di, Ai Cập, Y-ê-men, Li-bi và Xy-ri.

Học tập và làm theo những chỉ dẫn của Bác Hồ về phong cách làm việc khoa học và cách mạng

Đại hội XII của Đảng chủ trương: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Chủ tịch Hồ Chí Minh” là lời nói đến việc làm phải đi đôi. Chúng ta học được ở Bác Hồ một phong cách, khoa học và cách mạng. Đây là một nội dung cũ theo cách nói nhưng rất mới đối với cách làm. Vậy, phong cách là gì ? Khoa học là gì ? Cách mạng là gì ?

Để Quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên thực sự đi vào cuộc sống

Tổng kết quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức được bên cạnh việc lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động… thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là một phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là Quy định được xây dựng trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau”, điểm cốt lõi của Quy định là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Văn chỉ đạo, hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng đăng Hướng dẫn và các văn bản liên quan về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, phụ thuộc rất lớn vào năng lực điều hành và quản lý của chính quyền cơ sở và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã. Vì vậy, để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là hết sức quan trọng và cầ
Trang 7 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 224
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 224
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13186919