“Mùa xuân Ả rập” – 7 năm nhìn lại và những điều rút ra đối với thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

“Mùa xuân Ả-rập” khởi nguồn từ Tuy-ni-di, một đất nước ở cực Bắc châu Phi, sau đó với sự hỗ trợ đắc lực của mạng xã hội đã nhanh chóng tràn qua các nước Ả-rập khác, như: An-giê-ry, Ai Cập, Y-ê-men, Gióoc-đan, Mô-ri-ta-ni, Ả-rập -xê - út, Ô-man, Xu-đăng, Xy-ry, I-rắc, Li-bi và Ma - rốc. Từ Châu Phi đôi cánh của “Mùa xuân Ả - rập” mang theo khẩu hiệu “cải cách”, “dân chủ”… bay đến Châu Âu mà điển hình thành công là ở đất nước Uc-rai-na xinh đẹp (một biến thể của “Mùa xuân Ả-rập”). “Mùa xuân Ả-rập” được xem là các biến động chính trị - xã hội mạnh mẽ đã đi qua nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông, nhưng kịch tính nhất, quyết liệt nhất là ở 5 quốc gia, gồm Tuy-ni-di, Ai Cập, Y-ê-men, Li-bi và Xy-ri.

Học tập và làm theo những chỉ dẫn của Bác Hồ về phong cách làm việc khoa học và cách mạng

Đại hội XII của Đảng chủ trương: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Chủ tịch Hồ Chí Minh” là lời nói đến việc làm phải đi đôi. Chúng ta học được ở Bác Hồ một phong cách, khoa học và cách mạng. Đây là một nội dung cũ theo cách nói nhưng rất mới đối với cách làm. Vậy, phong cách là gì ? Khoa học là gì ? Cách mạng là gì ?

Để Quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên thực sự đi vào cuộc sống

Tổng kết quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức được bên cạnh việc lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động… thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là một phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là Quy định được xây dựng trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau”, điểm cốt lõi của Quy định là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Văn chỉ đạo, hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng đăng Hướng dẫn và các văn bản liên quan về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, phụ thuộc rất lớn vào năng lực điều hành và quản lý của chính quyền cơ sở và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã. Vì vậy, để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là hết sức quan trọng và cầ

Nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước rất coi trọng các phong trào thi đua yêu nước, bởi vì phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo động lực, động viên, lôi cuốn cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của phương châm "Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ"

Nhằm góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thời gian qua các chi bộ đảng ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” được xem là một cách làm hiệu quả, đem lại những thành công nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và đạo lý truyền thống của dân tộc. Với nhận thức như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo được cùng hòa nhập và phát triển.

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - thực tiễn và kinh nghiệm ở tỉnh Quảng Trị

Sau khi Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 “về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” được ban hành, các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo. Các ngành, các cấp đã chỉ đạo sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình và nhiều cơ sở đã thực hiện có nền nếp trong các loại hình cấp xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, tổ dân phố... Thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhận thức về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tinh thần làm chủ và trách nhiệm thực hành dân chủ của Nhân dân đã và đang trực tiếp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra ở cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Trang 7 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 117
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 117
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11043874