Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI, bước vào thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh uỷ Quảng Trị đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và xuyên suốt. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động trong triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị trong năm 2017. Từ việc tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung

Thực trạng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ đảng viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay; một số giải pháp khắc phục

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Muốn có cán bộ tốt phải đào tạo, rèn luyện và “Huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xem đây là hoạt động quan trọng, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời đại mới.

Cam kết trách nhiệm người đứng đầu, một giải pháp quan trọng để làm tốt công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những điểm mới trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017.

Cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà văn hóa kiệt xuất của đân tộc ta. Người không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam.

Thông báo danh sách công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo số 354 - TB/HĐ, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng chuyên viên chính năm 2017 về việc "Thông báo danh sách công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017"

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Hơn 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, đang chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại trên chủ yếu bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp - những chiến sĩ kiên định lập trường tư tưởng chính trị theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, luôn tiên phong mở đường đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn, tạo phong trào thi đua yêu nước, làm cho đất nước ngày một phát triển.

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2017

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo số 637-TB/HĐ, ngày 13/12/2017, của Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng chuyên viên chính năm 2017 về việc "triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017"

Một số vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo hiện nay

Đảng ta luôn khẳng định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đưa mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) thành một trong những mạng quan trọng, chủ lực để triển khai ứng dụng trong cơ quan Đảng, Nhà nước

Trong những năm vừa qua, Cục Bưu điện Trung ương đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) hoạt động thông suốt, ổn định, không có sự cố, phục vụ hoạt động truyền dữ liệu và triển khai ứng dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các dịch vụ trên mạng TSLCD hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt có dịch vụ truyền hình hội nghị là dịch vụ phục vụ thường xuyên cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương với quy mô toàn quốc.

Một số vấn đề đặt ra về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Sau 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” , đại đa số các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã hoạt động ổn định, nền nếp; các chi bộ cơ quan đã ban hành quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ công tác giữa bí thư, cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể ở đơn vị, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; là trung tâm đoàn kết ở cơ quan xã, phường, thị trấn; lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy và thành ủy; các đảng ủy cơ sở nơi có thành lập chi bộ cơ quan đánh giá cao việc thực hiện mô hình này, cho rằng việc lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là cần thiết
Trang 7 trong 11 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 181
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5121030