Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 - 2025 

Căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “về công tác luân chuyển cán bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, xác định mục đích thông qua luân chuyển, điều động góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo sự cân đối, hài hòa, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, gắn với bố trí một số chức danh không phải là người địa phương, cán bộ giữ một số chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Công tác luân chuyển, điều động phải bảo đảm nguyên tắc vừa đảm bảo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện, vừa gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Không thạy theo số lượng, chú trọng chất lượng, nâng cao tính hiệu quả trong luân chuyển, điều động cán bộ; đồng thời cần có sự tính toán để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc lựa chọn cán bộ luân chuyển, điều động phải dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt; phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển của cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Ưu tiên luân chuyển, điều động để thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không là người địa phương và xem xét điều động trở lại đối với cán bộ đã luân chuyển trên 03 năm; cán bộ được quy hoạch các chức danh có yêu cầu phải kinh qua chủ chốt cấp dưới và cán bộ trẻ. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Cán bộ khi luân chuyển cơ bản được bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Việc bố trí đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào kế hoạch luân chuyển; yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ; năng lực, sở trường của cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thành tích, trách nhiệm cá nhân của cán bộ trong thời gian luân chuyển.

Về số lượng: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét việc luân chuyển, điều động phù hợp.

Về đối tượng, bao gồm:

- Cán bộ có quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhưng chưa kinh qua chủ chốt cấp huyện (gắn với thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không là người địa phương).

- Cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân), đang giữ chức vụ phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy hoặc phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Các đồng chí giữ một số chức danh quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định; cán bộ trẻ và một số đối tượng khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Về tiêu chuẩn, điều kiện:

- Cán bộ được luân chuyển, điều động phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được luân chuyển, điều động. Trường hợp được luân chuyển, điều động giữ các chức vụ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân) thì không nhất thiết phải đảm bảo tiêu chuẩn đã kinh qua chức vụ chủ chốt cấp xã.

- Về độ tuổi: Cán bộ luân chuyển phải còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác (120 tháng); cán bộ điều động giữ chức vụ cao hơn phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (60 tháng) tính từ thời điểm được luân chuyển, điều động.

Quy trình luân chuyển, điều động cán bộ: Thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. HY

 

 

430 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 436
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 436
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79678316