Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT 

Ngày 22/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1237-CV/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT. Toàn văn nội dung như sau:

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT nói riêng được các cấp ủy đảng và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, bằng nhiều giải pháp thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đảm bảo các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về kết nạp đảng viên. Các chi đoàn, đoàn cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong đoàn viên để giới thiệu cho Đảng. Chất lượng đội ngũ đảng viên mới chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên.....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT còn có những hạn chế, khó khăn. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trong toàn tỉnh so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu hàng năm và so với số được cử học bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn thấp. Từ năm 2019 đến 2022, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng chỉ chiếm 36,7% so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu hàng năm; chiếm 57,1% so với số học nhận thức về Đảng. Đối với kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường THPT từ năm 2019 đến 2022 chiếm 21,4% so với số đoàn viên ưu tú là học sinh được giới thiệu, chiếm 0,02% so với số đảng viên là đoàn viên được kết nạp hằng năm. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn nên nhiều thanh niên đi làm ăn xa hoặc đi xuất khẩu lao động, vì vậy số lượng đoàn viên sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư ngày càng ít, nguồn giới thiệu kết nạp đảng hạn chế. Nguồn để xem xét kết nạp vào Đảng trong các trường THPT mặc dù có số lượng đông nhưng số đủ điều kiện, tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ thấp. Nhiều học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt nhưng phần lớn tại thời điểm xét kết nạp chưa đảm bảo tiêu chuẩn độ tuổi theo quy định (“tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi, tính theo tháng)”.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT thời gian tới, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBMT, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, BTV các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và và trường THPT, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và và trường THPT. Có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cấp ủy, tổ chức Đoàn, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng.

2. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa, ban hành kế hoạch phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt ở địa bàn khu dân cư, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách cơ sở chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ở xã, phường, thị trấn, lãnh đạo nhà trường, tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng thời, xác định các giải pháp có tính đột phá tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư và trường THPT nhằm nâng cao số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, góp phần thực hiện được chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đảm bảo tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm trong toàn Đảng bộ và từng địa phương, đơn vị đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên theo yêu cầu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các trường trung học phổ thông rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng dài hạn cho cả khóa học và theo từng năm.

4. Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, các tổ chức đảng trong trường học. Tạo điều kiện cho đảng viên mới là học sinh, sinh viên khi thực hiện chuyển sinh hoạt đảng hoặc chuyển giới thiệu cảm tình đảng khi các em ra trường để tổ chức đảng nơi đến xem xét, tiếp tục theo dõi, kết nạp.

5. Các cấp ủy, chính quyền triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng các mô hình kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương, tạo cơ hội việc làm cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương và đoàn viên, thanh niên làm ăn xa trở về địa phương sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, qua đó tăng nguồn đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng tại địa bàn dân cư. Thủy Phương

492 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1109
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1109
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81573539