Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1229-CV/TU, ngày 17/8/2023 yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan cấp tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

      -Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW. Người đứng đầu gương mẫu trong xem xét, bố trí người có quan hệ gia đình, thân quen vào vị trí người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc; giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý để báo cáo các trường hợp bố trí người có quan hệ gia đình đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo theo quy định tại khoản 5, điều 6 Quy định 114-QĐ/TW; kết quả rà soát báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31/8/2023.

    - Trường hợp kiện toàn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhưng không có nhân sự đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn mà phải bố trí người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy trước khi thực hiện.

     - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi có thông báo nghỉ hưu, thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo thì không thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền gồm: Tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các nội dung trên hoặc thực hiện các nội dung khác trong công tác cán bộ thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thảo luận, thống nhất và báo cáo các nội dung dự kiến sẽ thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy); nếu được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý mới tiến hành quy trình và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

      Đối với công tác cán bộ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, sau khi báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý thì người đứng đầu chủ trì thực hiện theo quy định. Trong đó, khi tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra TỈnh ủy theo dõi, giám sát tất cả các bước trong quy trình.

     Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Công văn này phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời báo cáo những trường hợp không thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Đảng đoàn HĐND tỉnh, đảng đoàn, ban thường vụ, ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thực hiện việc giám sát công tác cán bộ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua giám sát và phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân. HY (tổng hợp)

119 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 529
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 529
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68577604