Công tác kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm

Công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP, ngày 21/2/2018 của Bộ Tư pháp; đồng thời để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sư nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thưc pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt1. Như vậy để thấy rằng, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trong thời gian thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy khối tạm dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trong thời gian thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hướng dẫn sử dụng chức năng nhận văn bản trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Trên cổng TTĐT có Chuyên mục Nội bộ (phải có tài khoản mới sử dụng được, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên mỗi đồng chí 01 tài khoản).

Một số tình hình về đảng viên và công tác đảng viên hiện nay

Tính đến nay, Đảng bộ tỉnh có 556 tổ chức cơ sở đảng ( 266 đảng bộ cơ sở, 290 chi bộ cơ sở); 2.511 chi bộ trực thuộc và 44.111 đảng viên ( tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2016).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên một bước; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã coi phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Hướng dẫn thực hiện Công văn số 2237-CV/VPTW/nb, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về theo dõi, ngăn chặn mã độc GandCrab

Theo thông báo của các cơ quan liên quan đến an ninh mạng, hiện tại đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trang 35 trong 41 << < 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 984
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 984
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81747891