Để Quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên thực sự đi vào cuộc sống 

Tổng kết quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức được bên cạnh việc lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động… thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là một phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là Quy định được xây dựng trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau”, điểm cốt lõi của Quy định là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Có thể nói, lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc được ghi dấu bằng những tấm gương anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Tổng Bí thư - Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố  “không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng”, các trường hợp tham nhũng đều bị xử lý, dù ở cấp bậc, cương vị công tác nào. Ðiều đó thể hiện rõ quyết tâm của người đứng đầu Ðảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong nỗ lực loại trừ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ.

Đối với tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...”2. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong hơn nữa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời nên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chủ trương, quy định nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đó là Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Những điều Đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QiĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và nội dung này cũng được thể hiện ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng. Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra kể cả về mặt nhận thức, kiểm tra, đôn đốc. Cho nên việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thời gian qua còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đưa việc nêu gương trở thành nề nếp và thực sự đi vào cuộc sống, thiết nghĩ, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Quy định về trách nhiệm nêu gương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 23/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp nhận điểm cầu trực tuyến về Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 8 do Ban Bí thư Trung ương Đảng Chủ trì tổ chức tại Hà Nội về đến 4 điểm cầu, 1 điểm cầu chính tại tỉnh và 3 điểm cầu khác thuộc các đảng bộ Hải Lăng, Đông Hà và Quân sự tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, tiếp thu và thực hiện hiệu quả các nội dung mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đề ra. Đồng chí cũng hoan nghênh và đánh giá cao các Đảng bộ Hải Lăng, thành phố Đông Hà và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt việc nêu gương, thực hiện đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết bằng việc kết nối đường truyền trực tuyến để mở rộng thành phần tham gia nhằm nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Sau hội nghị chủ chốt cấp tỉnh, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cần trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, trong đó có Quy định nêu gương cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương những nơi làm tốt, uốn nắn chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, đảm bảo cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Hai là: Đẩy mạnh việc tuyên truyền Quy định 08-QĐ/TW đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Quy định sớm đi vào cuộc sống. Cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng của công tác tuyên truyền, như: Tài liệu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Quy định số 08 sớm đi vào cuộc sống. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền Quy định và các văn bản liên quan với hình thức phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo tốt việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền Quy định ở các cấp, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt công tác tuyên truyền. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng tham mưu trong công tác định hướng nội dung tuyên truyền trên báo chí về nội dung nghị quyết, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng những “tấm gương sống” gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy định sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; nội dung, thời gian phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị thông qua các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, thôn xóm, tổ dân phố... để mọi người có điều kiện tham gia học tập, nắm được những nội dung cơ bản của Quy định. Trong tuyên truyền cần xác định rõ nội dung trọng tâm và lựa chọn cho phù hợp với từng đối tượng, khắc phục tình trạng tuyên truyền theo kiểu hình thức.

Đối với các cơ quan thông tin tuyên truyền: Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh cần chủ động mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải nội dung cơ bản của Quy định, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh và tuyên truyền việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Quy định ở các địa phương, đơn vị. Chú trọng lựa chọn biên tập các nội dung trọng tâm của Quy định để tuyên truyền cho phù hợp. Tập trung tuyên truyền phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt, những nơi xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp, sáng tạo trong quá trình học tập và tổ chức thực hiện, đưa Quy định vào cuộc sống để tiếp tục nhân rộng.

Ba là: Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt việc “nói đi đôi với làm”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đối với người Việt Nam, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng và toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Đất nước ta đang chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những yếu tố tích cực cũng có cả những yếu tố tiêu cực tác động đến các giá trị xã hội nói chung và giá trị đạo đức nói riêng. Vì vậy, bên cạnh những người biết trọng cả nghĩa, biết kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ chạy theo lợi ích cá nhân, dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống, làm tổn hại uy tín của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng tới vai trò, ý nghĩa to lớn của việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trước Nhân dân.

Để khắc phục được những vấn đề trên, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tự mình gương mẫu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất, thuyết phục nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Châu Minh

 

2 Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tr.136.

565 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 200
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15962412