Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt 13 nhóm công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao

Thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, công việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc được giao, tập trung 13 nhóm công việc sau:

Tỉnh Quảng Trị với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng trên lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước và địa phương. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trân và các Tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Quảng Trị triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách xã hội

Quảng Trị là một trong những tỉnh trên toàn quốc có đối tượng an sinh xã hội khá lớn. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 31.956 đối tượng đang hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, chiếm khoảng 5,32% so với dân số toàn tỉnh; có khoảng 22.315 hộ nghèo với 89.951 nhân khẩu; 12.001 hộ cận nghèo với 48.569 nhân khẩu; 120.178 người có công với cách mạng.

Sở Ngoại vụ đã tổ chức được các tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh, các dự án phi chính phủ, chương trình, dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tạo được việc làm cho trên 650 người có việc làm ổn định, có thu nhập khá. Trong đó, có khoảng gần 10% nhân viên có trình độ, kinh nghiệm, thành thạo ngoại ngữ - đây cũng nên được xem là một nguồn lực xã hội quan trọng cho hội nhập.

Năm 2017, tổng giá trị viện trợ phi chính phủ tăng 2,9 lần so với năm 2016

Năm 2017, toàn tỉnh đã vận động được 42 dự án và phi dự án từ nguồn vốn phi Chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 29 triệu USD, tương đương khoảng 640 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với năm 2016. Trong bối cảnh viện trợ chính phủ, phi chính phủ trên toàn quốc đang giảm do Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và viện trợ nói chung đang dịch chuyển sang các nước khác có nhiều điểm nóng thì nguồn viện trợ phi chính phủ mà Quảng Trị vận động được là một thành công lớn.

UBND tỉnh phân bổ 200 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt

Vừa qua, Chính phủ đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 12 gây ra. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ cho các huyện, thị xã để kịp thời hỗ trợ cho hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai. Theo đó, huyện Hải Lăng được phân bổ 24 tấn, Triệu Phong 24 tấn, Vĩnh Linh 30 tấn, Gio Linh 22 tấn, Đakrông 35 tấn, Hướng Hóa 50 tấn, Cam Lộ 10 tấn, thị xã Quảng Trị 04 tấn và Cồn Cỏ 01 tấn.

Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các cong việc liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiến với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2017 và một số kiến nghị của địa phương.áau phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 333-TB/TU, ngày 4/12/2017, kết luận các nội dung sau:

Những kết quả nổi bật trên lĩnh vực khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2017

Trong năm, lĩnh vực khoa học công nghệ (KH&CN) luôn được chú trọng, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: đề nghị tinh giản 9 trường hợp

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế và lộ trình tinh giản biên chế trong 07 năm (từ 2015 đến năm 2021) phải giảm được tối thiểu là 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với biên chế giao năm 2015.
Trang 95 trong 125 << < 30 60 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 304
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 304
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57941484