Khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Trung ương đã nhận định: Khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều loại hình hợp tác xã, mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới có hiệu quả.

Hiện tại, toàn quốc có trên 103 nghìn tổ hợp tác (trong đó, gần 40 nghìn tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và trên 63 nghìn tổ hợp tác phi nông nghiệp), tăng khoảng 7,5% so với năm 2003 và thu hút trên 1,3 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 8,1%. Số lao động thường xuyên trong tổ hợp tác khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2%. Doanh thu bình quân của 01 tổ hợp tác là 408 triệu đồng, tăng 75,7%. Lãi bình quân đạt 61,2 triệu đồng/năm, tăng 127,5%. Thu nhập bình quân  của một lao động thường xuyên trong tổ hợp tác là 26 triệu đồng/năm, tăng 21% so với năm 2003

Về hợp tác xã: toàn quốc có gần 23 nghìn hợp tác xã (trong đó, gần 14 nghìn hợp tác xã nông nghiệp và trên 09 nghìn hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút gần 06 triệu thành viên tham gia. Số lượng hợp tác xã tăng khoảng  59% so với năm 2003, tuy nhiên, số thành viên hợp tác xã giảm khoảng 5,6%. Số lao động làm việc trong hợp tác xã là trên 1,2 triệu người, tăng 14,8% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2018 đạt gần 4,5 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần so với năm 2003. Lãi bình quân của một hợp tác xã năm 2018 là trên 240 triệu đồng, tăng khoảng 225% so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 36,6 triệu đồng/năm, tăng khoảng 133% so với năm 2004, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của thành viên và lao động trong hợp tác xã.

Về liên hiệp hợp tác xã: Toàn quốc có 74 liên hiệp hợp tác xã (trong đó, 39 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 35 liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp), tăng gấp 2,8 lần so với năm 2003. Các liên hiệp hợp tác xã thu hút 555 hợp tác xã thành viên, tạo việc làm cho gần 26 nghìn lao động với thu nhập bình quân khoảng 60 – 80 triệu đồng/năm. Doanh thu bình quân là 8,3 tỷ đồng/năm và lãi bình quân khoảng 648 triệu đồng/năm. Cả nước có 18 liên hiệp hợp tác xã hoạt động thực sự hiệu quả, có lãi, tạo việc làm ổn định cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội và vai trò đầu mối kết nối các thành viên với các đối tác để cung ứng  các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên và thị trường. TL-VPTU

73 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 268
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 268
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909352