Công tác lao động, thương binh và xã hội tháng 4 năm 2020 

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.525 lao động, trong đó, có 1.401 lao động làm việc trong tỉnh, 615 lao động làm việc ngoài tỉnh và 509 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó xuất khẩu lao động được 413 người.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 2.261 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó, có 363 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 1.368 lao động ngừng việc và 530 lao động khác.

Tập trung giải quyết 158 hồ sơ chế độ người có công các loại. Trả lời 03 trường hợp đơn thư hỏi về các chế độ, chính sách trong lĩnh vực người có công. Bộ phận một cửa tiếp nhận mới 508 hồ sơ liên quan đến ngành lao động, thương binh và xã hội, đã giải quyết 506 hồ sơ đúng hạn và đang xử lý 02 hồ sơ chưa đến hạn. Hoàn thành việc xây dựng thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công liên thông giữa 3 cấp, tổ chức lấy ý kiến cấp huyện để thực hiện thống nhất.

Phối hợp với các địa phương triển khai việc thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các hoạt động truyền thông về trẻ em và bình đẳng giới trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các báo, trên fanpage; công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành tại các đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lê Duy

 

532 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1558
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1558
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76438479