Quảng Trị với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với quá trình phát triển của đất nước. Vì vậy, trong bất kỳ thời đại nào, đất nước cũng cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhận thức được vấn đề trên, trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo. Với Quảng Trị, là một tỉnh nghèo thuộc vùng Bắc Trung Bộ, đi lên với xuất phát điểm thấp do hậu quả khốc liệt của chiến tranh thì việc phát huy tốt nội lực và tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển là hết sức cần thiết. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Thực hiện Chương trình hành động số 26 - CTHĐ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”, Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”, ngày 13/9/32017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63 –KH/TU về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)”.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: một năm nhìn lại

Năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đã khắc phục khó khăn để tạo được những thành quả rõ rệt trên nhiều mặt, nhiều chủ trương đổi mới được ngành thực hiện nghiêm túc, tạo được dấu ấn đậm nét về chất lượng và hiệu quả.

Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết “Về công tác Dân số trong tình hình mới”. Đây là lần thứ ba, Đảng ta bàn và quyết định về công tác dân số.

Hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhân xử lý trong năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; trong năm 2017, các cấp sở ngành tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương, trật tự pháp luật.

Đổi mới hợp tác xã: số lượng giảm, chất lượng tăng

Sau chuyển đổi hoạt động HTX (hợp tác xã) theo Luật HTX 2012, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm mạnh, tuy nhiên chất lượng hoạt động của các HTX ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả hơn. Để HTX phát triển bền vững, Liên minh HTX tỉnh đang nỗ lực phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, tích cực thực hiện công tác tham mưu, đề xuất các chương trình phát triển kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt 13 nhóm công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao

Thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, công việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc được giao, tập trung 13 nhóm công việc sau:

Tỉnh Quảng Trị với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng trên lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước và địa phương. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trân và các Tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Quảng Trị triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách xã hội

Quảng Trị là một trong những tỉnh trên toàn quốc có đối tượng an sinh xã hội khá lớn. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 31.956 đối tượng đang hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, chiếm khoảng 5,32% so với dân số toàn tỉnh; có khoảng 22.315 hộ nghèo với 89.951 nhân khẩu; 12.001 hộ cận nghèo với 48.569 nhân khẩu; 120.178 người có công với cách mạng.

Sở Ngoại vụ đã tổ chức được các tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh, các dự án phi chính phủ, chương trình, dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tạo được việc làm cho trên 650 người có việc làm ổn định, có thu nhập khá. Trong đó, có khoảng gần 10% nhân viên có trình độ, kinh nghiệm, thành thạo ngoại ngữ - đây cũng nên được xem là một nguồn lực xã hội quan trọng cho hội nhập.
Trang 92 trong 123 << < 30 60 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 358
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 358
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942980