Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 

Thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5197/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ gia đình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; Rà soát phải căn cứ tiêu chí chuẩn hộ nghèo, cận nghèo hiện hành, đúng quy trình, phương pháp, đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, không trùng lặp, bỏ sót đối tượng. Kết thúc cuộc rà soát từng thôn, bản, khu dân cư, xã, phường, thị trấn phải xác định được chính xác số hộ nghèo, cận nghèo, lập danh sách để theo dõi, quản lý.

Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải căn cứ trên tiêu chí và chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo Quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 do UBND cấp xã đang quản lý và những hộ gia đình không nằm trong danh sách trên nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang gặp khó khăn, biến cố, rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo. Phạm vi rà soát được thực hiện tại 125 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh trên phương pháp và quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện, tập trung phổ biến tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời yêu cầu Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan phối hợp tham mưu, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác rà soát và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh./. Lê Yên

244 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 318
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 318
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31641620