Sức mạnh của văn hóa

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” để triển khai trong toàn Đảng bộ. Chuyên đề này đã được triển khai sâu rộng và có sự lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và toàn xã hội.

Một số hoạt động trọng tâm Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 5/2023

Trong tháng 5/2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị căn bản được thể hiện nhất quán trong hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng ta. Trong bối cảnh hiện nay, với Quảng Trị, một tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống thì việc phát huy vai trò của người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại hội nghị.

Tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 19/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

Kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ là tiền đề, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 17-5-2023, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị TW7, khóa XIII) để thảo luận và cho ý kiến những nội dung quan trọng, trong đó Trung ương đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thực hiện tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng vững bước tiến lên.

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Những năm gần đây, các thế lực thù địch gia tăng tốc độ, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Trong chiến lược này, chúng tập trung tấn công vào lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tấn công vào đội ngũ cán bộ của chúng ta, nhất là ở cơ sở để kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước tình hình các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị công kích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cùng với cả nước, trong thời gian qua đội ngũ báo cáo viên các cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tập trung, nỗ lực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn.

Đội ngũ phóng viên báo chí đồng thuận, đồng hành cùng với địa phương, lan tỏa tinh thần vì tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và tháng 4/2023; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Trang 16 trong 145 << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40 70 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 904
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 904
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76562963