Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
59- KH/TU 10/03/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI)
214-BC/TU 23/01/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 6 năm thực hiện Quy định số 51-QĐ/TW và Quy định (bổ sung) số 231-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh uỷ
21-CT/TU 03/01/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới
20-CT/TU 30/12/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc phát triển nguồn nhân lực cho miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
209-BC/TU 30/12/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”
32 -KL/TU 06/12/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
197-BC/TU 04/11/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
198-BC/TU 04/11/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 69-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2008 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
31-KL/TU 01/11/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 12/12/2006 của Tỉnh ủy khóa XIV về đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây đến năm 2010, có tính đến năm 2015 
195-BC/TU 31/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2005 – 2012 (Tài liệu tại buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 01/11/2013)
Trang 5 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597307