Xem với cỡ chữ  

Báo cáo 321- BC/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (giai đoạn 1998 - 2015)


321- BC/TU
09/07/2015
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (giai đoạn 1998 - 2015)

Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo cáo
Khóa XV

: bc 321.09.07.2015.doc

:


BÁO CÁO kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ  2010-2015
BÁO CÁO Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn"
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới
BÁO CÁO Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên 
BÁO CÁO kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ”
BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc "đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú".
BÁO CÁO tình hình sinh hoạt đảng của đảng viên là cán bộ hưu trí ở khu vực thành thị và nông thôn
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746535