Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
191-BC/TU 28/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay
194-BC/TU 28/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
185-BC/TU 21/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
187-BC/TU 21/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
182-BC/TU 10/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Đánh giá chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1991 - 2013
178- BC/TU 21/09/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/12/2006 của Tỉnh ủy khóa XIV về đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây đến năm 2010, có tính đến năm 2015 
18-CT/TU 20/09/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh
177-BC/TU 18/09/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”
170-BC/TU 16/09/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết Chỉ thị 15 -CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam” và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020
167- BC/TU 09/08/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”
Trang 6 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597425