Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
166-BC/TU 05/08/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của HNTW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
163-BC/TU 24/07/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO  việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong nửa đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015
162-BC/TU 22/07/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
160-BC/TU 15/07/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
17-CT/TU 02/07/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới
158-BC/TU 01/07/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới
02-NQ/TU 28/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị NGHỊ QUYẾT BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XV về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020
229-BC/TU 23/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo tình hình thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại nền kinh tế tại kết luận số 10-KL/TW Hội nghị Trung ương 3 khóa XI và kết luận số 74-KL/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
08-QĐ/TU 21/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
30-KL/TU 14/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 khóa XV thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị TW6, khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" gắn với phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020
Trang 7 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81749451