Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
27/CT-TTg 17/09/2018 Chính phủ Chỉ thị một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
16/KH-UBATGTQ 09/01/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018
16-CT/TW 22/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
92-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
05-NQ/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương khóa XII
59-KL/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế luận hội nghị lần thứ 10, BCS Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017
22-KL/TW 11/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
165-KH/BKTTW 05/06/2017 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề án trình BCT về "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác Hành lang kinh tế Đông Tây cũng như tại các khu kinh tế Biên giới Việt - Lào", có đề cương Đề án kèm theo
11-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
10-NQ/TW 03/06/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ năm BCHTW khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
15-TTCĐ/VPTW 24/02/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Thông tin chuyên đề về "Tổng quan kinh tế thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017"
03/CT-TTg 25/01/2017 Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
08-NQ/TW 16/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
13-CT/TW 12/01/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
36-CT/TW 30/12/2016 Chính phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kết quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1016 - 2020
03-NQ/TU 29/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
01-KL/TU 27/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận HN lần thứ 2, BCH Đảmg bộ tỉnh khoá XVI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2016
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 148
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 153
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473622