Thông báo danh sách công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo số 354 - TB/HĐ, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng chuyên viên chính năm 2017 về việc "Thông báo danh sách công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017"

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Hơn 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, đang chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại trên chủ yếu bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp - những chiến sĩ kiên định lập trường tư tưởng chính trị theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, luôn tiên phong mở đường đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn, tạo phong trào thi đua yêu nước, làm cho đất nước ngày một phát triển.

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2017

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo số 637-TB/HĐ, ngày 13/12/2017, của Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng chuyên viên chính năm 2017 về việc "triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017"

Một số vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo hiện nay

Đảng ta luôn khẳng định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đưa mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) thành một trong những mạng quan trọng, chủ lực để triển khai ứng dụng trong cơ quan Đảng, Nhà nước

Trong những năm vừa qua, Cục Bưu điện Trung ương đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) hoạt động thông suốt, ổn định, không có sự cố, phục vụ hoạt động truyền dữ liệu và triển khai ứng dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các dịch vụ trên mạng TSLCD hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt có dịch vụ truyền hình hội nghị là dịch vụ phục vụ thường xuyên cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương với quy mô toàn quốc.

Một số vấn đề đặt ra về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Sau 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” , đại đa số các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã hoạt động ổn định, nền nếp; các chi bộ cơ quan đã ban hành quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ công tác giữa bí thư, cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể ở đơn vị, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; là trung tâm đoàn kết ở cơ quan xã, phường, thị trấn; lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy và thành ủy; các đảng ủy cơ sở nơi có thành lập chi bộ cơ quan đánh giá cao việc thực hiện mô hình này, cho rằng việc lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là cần thiết

Hướng dẫn giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số: 1729-CV/VPTW/nb, ngày 12/9/2017 về việc giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTCTW ngày 30/8/2017 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Cổng Thôngt in điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 như sau:

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn kịch bản phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 07/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK về kịch bản tham khảo phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, như sau:

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được ngành văn hóa thực hiện trong những năm trở lại đây. Đảng ta đã xác định việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là bước đi ban đầu, là nền tảng xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.
Trang 38 trong 41 << < 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1106
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1106
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81745390