Sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý đảng viên 

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực tế hiện nay số lượng đảng viên trong toàn Đảng đông nhưng có mặt chưa mạnh. Một bộ phận đảng viên đã bị thoái hoá, biến chất; tham nhũng, lãng phí; vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống… làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Trong những năm qua, việc sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là một nội dung trong công tác quản lý đảng viên được các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phổ biến, quán triệt đến các đảng bộ trực thuộc về các nội dung công tác đảng viên, trong đó có công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. UBKT cấp uỷ các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, trong đó kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tăng 132% và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 17,4%. Các tổ chức đảng đã gắn việc xem xét, xử lý kỷ luật với công tác tư tưởng và tổ chức nên có tác dụng tích cực trong ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hạn chế khiếu nại kỷ luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2011 đến năm 2017, trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đưa 371 đảng viên ra khỏi Đảng, trong đó có 271 đảng viên bị xoá tên, trong đó: có 43 đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức; 137 đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng; 91 đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên. Có 65 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng, chủ yếu do vi phạm những điều đảng viên không được làm. Không có trường hợp đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do tự ý trả thẻ đảng viên hoặc huỷ thẻ đảng viên. Có 35 đảng viên xin ra khỏi Đảng, chủ yếu do sức khoẻ kém, hoàn cảnh gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí. HY- VPTU

201 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099125