Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

Bám sát Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt kịp thời, sâu rộng các quy định, quy chế, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 -QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các văn bản khác đến các đảng bộ trực thuộc. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là của các đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 62-CTr/TU, ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 263 -QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị. Phối hợp với các Ban đảng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm cuối năm 2017 đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.

Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên về việc thực hiện Chương trình hành động số 10 - CTr/TU, ngày 31/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 41- CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với cấp ủy Sở Ngoại vụ. Giám sát 04 tổ chức đảng và 08 đảng viên, cụ thể: (1) Về việc thực hiện Chương trình hành động số 101- CTHĐ/TU, ngày 31/10/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đối với BTV và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Gio Linh; (2) Việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đối với Cấp ủy Sở Nội vụ, Sở Y tế gắn với người đứng đầu; (3) việc thực hiện Chương tình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy (khóa XV) nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thẩm định, tham gia ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, tham gia ý kiến điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bầu bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra đối với 34 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. HY- VPTU

200 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 96
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 96
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099395