Kinh nghiệm học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4 

Phong cách làm việc dân chủ là một trong những di sản quý báu mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh là mọi việc từ việc to đến việc nhỏ trước khi quyết định làm, phải được bàn bạc dân chủ, lấy ý kiến của mọi người, khi mọi người thống nhất rồi, mới tổ chức thực hiện.

Để cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thông qua các hình thức như: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, tọa đàm, diễn đàn qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập phong cách làm việc dân chủ của Bác. Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm của cấp uỷ, tổ chức đảng đều xác định rõ nội dung, biện pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở đó 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đăng ký, cam kết học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không suy thoái về tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Nhiều năm liền, Sư đoàn luôn giữ vững sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ trong sạch vững manh, đơn vị vững mạnh toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc; hai năm liền (2016 - 2017), Sư đoàn được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Với những kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và các qui định về dân chủ ở cơ sở, nhất là Qui định 104 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư 111 của Bộ Quốc phòng đuy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Xây dựng quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp uỷ, chỉ huy các cấp. Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ, chế độ công tác của cấp ủy, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, thống nhất. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhất là sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Mọi vấn đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sư đoàn phải được tập thể thảo luận, quyết định, như: Thông qua kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; xem xét đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác tài chính; mua sắm trang bị tài sản công, xăng dầu, quản lý đất quốc phòng... Từ đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; xây dựng được mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh của các tập thể và mỗi cá nhân, trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, thực hiện phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh là phải thường xuyên bám, nắm bộ đội, quan tâm, chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ. Trong mọi hoạt động của đơn vị, luôn phải có cán bộ bám nắm và cùng hòa mình vào hoạt động với bộ đội. Hàng qúy cấp Sư đoàn phải xây dựng kế hoạch đối thoại để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và vướng mắc của cấp dưới để cùng với cấp trên tìm ra các giải pháp khắc phục một cách dân chủ, hiệu quả. Trong các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, cán bộ các cấp phải tạo không khí dân chủ cởi mở để cán cán bộ, chiến sỹ được tham gia ý kiến, được biết, được bàn, được kiểm tra. Mặt khác thông qua sinh hoạt đối thoại để giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên kịp thời nhận được phản hồi từ cấp dưới để từ đó kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, nhất là hạn chế về phương pháp, tác phong làm việc chưa sâu sát đơn vị, chưa gần gũi bộ đội.

Thứ ba, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhất là phương pháp làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải sâu sát bám nắm cơ sở, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo; không dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể hoặc độc đoán, chuyên quyền khi quyết định những vấn đề quan trọng… Trên cơ sở đó xây dựng được mối đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy, chỉ huy và trong toàn Đảng bộ Sư đoàn.

Thứ tư, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát trong đơn vị. Kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, chuyên quyền gây mất đoàn kết nội bộ. Bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch hành động; đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung đã xác định. Hàng tháng, khi sinh hoạt chi bộ cá nhân tự phê bình, kiểm điểm trước tập thể; cấp uỷ, chi bộ đóng góp ý kiến, xác định biện pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

                                                                                           Đại tá Phạm Văn Đông- Phó Chính uỷ Sư đoàn 968 - Quân khu 4

986 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 107
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 107
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099143