Hướng dẫn thực hiện Công văn số 2016-CV/VPTW, ngày 08/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng diện rộng của Đảng

Đánh giá của Văn phòng Trung ương từ khi thực hiện Quy định số 01-QĐ/VPTW, ngày 07/4/2011 của Văn phòng Trung ương về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng nêu rõ: các cơ quan Đảng đã triển khai gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Tuy nhiên việc trao đổi thông tin, thực hiện gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan đảng chưa được như mong muốn, số lương văn bản gửi nhận còn rất hạn chế, chưa thường xuyên, chưa thành nền nếp và văn bản trên mạng chưa sử dụng chữ ký số nên không có tính pháp lý.

Chỉ đạo triển khai thi hành các đạo luật tư pháp

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 về thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; ngày 5/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 126-QĐ/TW quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thay thế Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X, Thông báo kết luận số 104-TB/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị khóa XI và những văn bản khác có liên quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 127-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Quy định này thay thế Quy định số 94-QÐ/TW và Quy định số 95-QÐ/TW, ngày 3/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX.

Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018, về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quảng Trị: Sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kết quả tổ chức thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Tỉnh ủy Quảng Trị đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Một trong những biện pháp thực hiện là gắn vai trò, trách nhiệm của đảng viên, của cấp ủy bộ đảng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ngày 9-2-2018, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Ngày 8/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tổ chức sơ kết thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2019).
Trang 36 trong 41 << < 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1049
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1049
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81747108