Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND “về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Thông báo số 202/TP-VPCP, ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường...Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật. Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp phải đề cao vai trò trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và giải quyết  dứt điểm được vụ việc. Khi có công dân khiếu kiện “vượt cấp” phải phân công, bố trí người có đủ thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết, đồng thời phải có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện giao ban hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về nghiệp vụ, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đề nghị Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể. Đồng thời, phát huy vai trò của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên, Đoàn luật sư, Hội Luật gia tỉnh huy động đội ngũ luật sư tích cực tham gia, tư vấn pháp luật cho người dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, tổ chức kích động khiếu kiện đông người, chống đối; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân. Thủy Phương

2073 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 238
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 238
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11064786