Một số điểm mới trong Quy định số 05 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng 

Ngày 28/8/2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW “về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 05) thay thế cho Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư khoá XI về “kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 173). So với Quy định 173 thì Quy định 05 có những điểm mới và khác sau đây:

Thứ nhất, về trích yếu nội dung văn bản: mặc dù Quy định 05 và Quy định 173 đều quy định một số điểm về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng nhưng trích yếu của 2 văn bản khác nhau, nếu như Quy định 173 là kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” thì Quy định 05 chỉ nêu ngắn gọn làviệc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng”. Như vậy phần trích yếu nội dung văn bản của Quy định 05 ngắn gọn, dễ nhớ hơn.

Thứ hai, nếu như Quy định 173 chỉ quy định điều kiện, thẩm quyền xem xét kết nạp, thì trong Quy định 05, ngoài điều kiện và thẩm quyền đã bổ sung thêm tiêu chuẩn khi xem xét kết nạp.

Thứ ba, về những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình: ngoài 8 trường hợp được quy định tại Quy định 173 thì Quy định 05 bổ sung thêm một trường hợp mới đó là: Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên)

Thứ tư, về các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng: Quy định 173 quy định có 03 trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng là: 1) Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng vì các lỗi vi phạm khác nhau lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 2) Đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình bị đưa ra khỏi Đảng theo Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”. 3) Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 2 lần trở lên. Quy định 05 quy định 02 trường hợp và có điểm mới đó là: 1) Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 2) Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

Thứ năm, về thời gian phấn đấu để được xem xét kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; kết nạp đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng:

Quy định 173 quy định thời gian phấn đấu ít nhất là 60 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”; “60 tháng kể từ ngày vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”…“Đối với các trường hợp hiện đang giữ các chức vụ công tác chính quyền, đoàn thể (trưởng, phó thôn, bản, xóm, ấp; trưởng, phó các đoàn thể của thôn, bản, xóm, ấp...) ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người, thì phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 36 tháng kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”;.. “ít nhất là 36 tháng kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng”, thì Quy định 05 chỉ quy định chung về thời gian phấn đấu cho tất cả các đối tượng, không có trường hợp riêng, đồng thời rút ngắn thời gian phấn đấu để xem xét kết nạp từ ít nhất 60 tháng xuống ít nhất 24 hoặc 36 tháng, cụ thể:

- Đối với kết nạp lại: thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng;

- Đối với vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình: thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Thứ sáu, về thẩm quyền kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng: đã phân cấp cho cấp huyện xem xét, quyết định, không xin ý kiến của ban thường vụ tỉnh ủy như trước đây, cụ thể: theo Quy định 173 thì “việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản, cấp ủy huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định”, nay theo Quy định 05 “việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do ban thường vụ cấp uỷ huyện (hoặc tương đương) xem xét, quyết định”./. N.P.H (tổng hợp)

                          

 

 

1827 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11103669