Một số vấn đề rút ra qua rà soát thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018

Nhằm nắm bắt việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã thành lập Tổ rà soát và giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cơ quan chủ trì giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận

Năm 2018, các lực lượng vũ trang trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể, địa phương tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến quan trọng

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 36 văn bản quan trọng để chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 283 văn bản, thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 46 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành 27 văn bản quy phạm pháp luật quy định về PCTN và 89 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có tác dụng phòng chống tham nhũng.

Cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý lỷ luật tổ chức đảng vi phạm; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Năm 2018: Hoàn thành khối lượng lớn công tác tổ chức, cán bộ

Năm 2018, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt; đạt được một số kết quả bước đầu, đảm bảo theo đúng các yêu cầu đã đề ra.

Nhiều nét mới sáng tạo, hiệu quả trong thực hiên công tác chính trị tư tưởng.

Trong năm 2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, có nhiều nét mới sáng tạo, hiệu quả.

Đẩy mạnh việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và kiểm soát bệnh tật. Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh việc lập hệ thống hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân một cách đồng bộ, rộng rãi.

Phải tạo được điểm mới trong việc chăm lo lợi ích để tập hợp, thu hút đoàn viên công đoàn

Năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cũng là năm kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), năm đầu tiên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Nhiều cơ hội nhưng cùng không ít thách thức đặt ra đối với hoạt động và tổ chức Công đoàn, đòi hỏi mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn phải chủ động với tinh thần “chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” để nỗ lực trong đổi mới hoạt động, từng cấp công đoàn phải có được những điểm mới trong tổ chức hoạt động; sáng tạo trong việc tổ chức có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục cụ thể hoá chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3, khoá XII đề ra trong năm 2019.

Đảng với mùa xuân, mùa xuân với Đảng

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như được đất trời và lịch sử sắp đặt sẵn là Đảng với mùa Xuân, mùa Xuân với Đảng! Ngày thành lập của Đảng cũng là ngày khởi đầu của một mùa Xuân. Điều đó cũng đồng nghĩa với Đảng là mùa Xuân dân tộc, "Là Đạo đức, là Văn minh".

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực khoa giáo năm 2018

Năm 2018, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu KT-XH, trong đó có một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Khoa giáo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra và là tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Trang 99 trong 150 << < 40 80 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 840
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 840
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81478747